XIX Sesja Sejmu Dzieci i M?odzie?y Drukuj
Wpisany przez Szafra?ska And?elika   

   sesja

   W dniach 31.05.-01.06. dwie uczennice – And?elika Szafra?ska i Aleksandra Krajewska reprezentowa?y nasz? szko?? w XIX posiedzeniu Sejmu Dzieci i M?odzie?y we Warszawie. Sukces ten by? mo?liwy dzi?ki uzyskanej kwalifikacji, której podstaw? by?a przeprowadzona wcze?niej debata. Pierwszego dnia wycieczki dziewczyny bra?y udzia? w seminariach pt.: „Streetworking jako forma pracy ze spo?eczno?ci? lokaln? na rzecz zrównowa?onego rozwoju”, zorganizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Pos?anki ci??ko pracowa?y przez cztery godziny, wykonuj?c wszelkiego rodzaju zadania polegaj?ce na integracji oraz ?wiczenia, które mia?y na celu sk?oni? je do wyczynowej kreatywno?ci. W drugim dniu dziewczyny bra?y udzia? w obradach, którego tegorocznym has?em przewodnim by? „Ekorozwój lokalny”. W trakcie pobytu w sejmie m?odzie? mog?a spotka? si? z przedstawicielami klubów parlamentarnych reprezentuj?cych ró?ne opcje polityczne. Sesja Sejmu Dzieci i M?odzie?y rozpocz??a si? o godzinie 10.00 od przekazania laski marsza?kowskiej przez Marsza?ek Sejmu Ew? Kopacz m?odym reprezentantom. Zadaniem pos?ów by?o przyj?cie uchwa?y dotycz?cej ochrony ?rodowiska i segregacji ?mieci. Do ustawy uczniowie wnie?li a? 15 poprawek, które kolejno g?osowano. Po przyj?ciu ustawy pos?owie zadawali pytania Pani minister Krystynie Szumilas (MEN). Pytania dotyczy?y zmian w szkolnictwie, m.in. zniesienia gimnazjum, zmian programowych i podr?czników. Po serii pyta? m?odzi pos?owie wyszli do holu, gdzie zrobiono pami?tkowe zdj?cia. (And?elika Szafra?ska)