Wizyta w Teatrze Drukuj

DSC_025326 stycznia uczniowie naszego gimnazjum udali si? do W?oc?awka na przedstawienie pt. „Ma?y Ksi??? – opowie?? z ?ycia”. Sztuka stanowi?a adaptacj? „Ma?ego Ksi?cia” wzbogacon? o fragmenty powie?ci tego samego autora, Antoina de Saint-Exupery’ego – „Ziemia, planeta ludzi”. G?ówn? inspiracj? dla twórców tego widowiska sta?o si? nieustaj?ce pytanie o sens ?ycia i miejsce cz?owieka w „trybach” wspó?czesnego ?wiata. Czym jest dzisiaj przyja??, mi?o??, zaufanie, odpowiedzialno???

Zaprezentowany spektakl o Ma?ym Ksi?ciu by? w rzeczywisto?ci histori? o ludziach, którzy „zagubieni na pustyni” staj? si? krzywym zwierciad?em planety.

„Ma?y Ksi???” to pozornie ksi??eczka przeznaczona dla dzieci. Jednak w poetyce zaproponowanej przez twórców spektaklu sta?a si? uniwersalnym dramatem wspó?czesnej lidzko?ci. Przedstawiona w widowisku problematyka osób, które s? niepe?nosprawne, dotyka najbardziej istotnych tematów naszej egzystencji.