Rok szkolny 2017/2018
Koniec Roku Szkolnego 2017/2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piÄ…tek, 29 czerwca 2018 01:16

   Po pi?knie zdanych egzaminach przez naszych gimnazjalistów, przyszed? czas na upragniony koniec roku.

wyniki egzaminów

   ?rednia

szko?y

   ?rednia

  w Polsce  

        ?rednia

 w województwie 

    ?rednia

 w powiecie 
j?zyk polski   59,55%   68% 66% 64%
historia i wos 61,4% 59% 56% 54%
matematyka 56,4% 52% 49% 45%
blok przyrodniczy 55,4% 56% 53% 50%
j.angielski-podstawa 64% 68% 65% 62%
 j.angielski-rozszerzenie  44,4% 52% 49% 46%
j.niemiecki-podstawa 59,6% 52% 46% 42%

   A? 64 osoby z klas IV-VII i II klasy gimnazjum otrzyma?o ?wiadectwo z wyró?nieniem, 22 z nich otrzyma?o nagrod? Wójta Gminy B?dkowo, co oznacza, ?e uzyskali ?redni? powy?ej 5,2. W tym roku szkolnym gimnazjum uko?czy?o 42 uczniów, z czego 12 absolwentów otrzyma?o ?wiadectwo z czerwonym paskiem. Najwy?sz? ?redni? uzyska?a uczennica klasy IIIb, Marlena Biernacka, uzyskuj?c wynik 5,43. Marlena otrzyma?a tak?e nagrod? dla najlepszej absolwentki, jak równie? statuetk? za najlepiej zdane egzaminy gimnazjalne uzyskuj?c 100% z historii i j?zyka niemieckiego, 93% z matematyki, 88% z j?zyka polskiego i 82% z cz??ci przyrodniczej.

   13 osób nie opu?ci?o ani jednego dnia w szkole i mog? si? pochwali? 100% frekwencj? na koniec roku szkolnego.

Poprawiony: wtorek, 21 sierpnia 2018 03:03
 
Konkurs na opowiadanie olimpijskie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piÄ…tek, 29 czerwca 2018 01:00

pkol

 zdj?cie ze stony: http://www.olimpijski.pl/

wi?cej informacji na stronie: http://www.olimpijski.pl/

   20 czerwca 2018 r. w budynku Centrum Olimpijskiego w Warszawie odby?a si? gala rozdania nagród w konkursie na opowiadanie olimpijskie im. Jana Parandowskiego. Laureatem konkursu zosta? ucze? naszego gimnazjum – Kacper Graczyk. Nale?y podkre?li?, ?e opowiadanie Kacpra powsta?o pod opiek? pani Haliny Dondalskiej, której uczniowie nie po raz pierwszy odnosz? sukcesy w tym presti?owym konkursie.

   Przygotowane przez Polski Komitet Olimpijski nagrody m?odym twórcom wr?czali medali?ci olimpijscy: Iwona Marcinkiewicz (?ucznictwo) i Kajetan Broniewski (wio?larstwo). Opowiadanie Kacpra oraz pozosta?ych laureatów trafi?y do specjalnej publikacji pt. „Sport nie zna granic". (KG)

Poprawiony: piÄ…tek, 29 czerwca 2018 01:16
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piÄ…tek, 29 czerwca 2018 00:40

tata

zdj?cie ze strony: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/32751-o-roli-ojca-w-rodzinie

   19 czerwca 2018 r. w Mi?dzynarodowym Centrum Spotka? M?odzie?y w Toruniu odby?o si? rozdanie nagród laureatom IV edycji konkursu „Mój ojciec – dobrze by? razem”organizowanego przez Departament Spraw Spo?ecznych, Wdra?ania Europejskiego Funduszu Spo?ecznego i Zdrowia Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

   Zadaniem uczestników konkursu by?o napisanie pracy, w której przedstawi? w pozytywny sposób wizerunek ojca oraz ojcostwo z perspektywy dziecka. Laureatami tego konkursu zostali uczniowie klas drugich naszego gimnazjum: Julia Jab?o?ska – I miejsce, Kacper Graczyk – II miejsce oraz Martyna Kumor – wyró?nienie. Konkurs na prac? pisemn? skierowany by? do  m?odzie?y ze szkó? podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

   Przedsi?wzi?cie mia?o na celu zauwa?enie rangi, jak? w ?yciu m?odych ludzi odgrywa ojciec, ale tak?e dostrze?enie wi???cych si? z t? rol? wyzwa? i wynikaj?cej z niej odpowiedzialno?ci. Podczas uroczysto?ci go?cie mogli uczestniczy? w wyk?adach na temat ojcostwa oraz rodziny. Tak du?a liczba nagrodzonych uczestników z naszej szko?y to zas?uga opiekunki uczniów - pani Haliny Dondalskiej. (KG)

Poprawiony: piÄ…tek, 29 czerwca 2018 01:31
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 26 czerwca 2018 08:38

list

   8 czerwca w Urz?dzie Marsza?kowskim w Toruniu odby?o si? uroczyste rozdanie nagród V edycji mi?dzyszkolnego konkursu pod honorowym patronatem Marsza?ka Województwa Kujawsko – Pomorskiego pt.: ,,List ma?ego powsta?ca” – dzieci i m?odzie? w Powstaniu Warszawskim 1944r. Na konkurs wp?yn??o 112 prac, w tym 58 ze szkó? podstawowych oraz 54 z gimnazjów i klas 7 szkó? podstawowych. W?ród laureatów znalaz?y si? uczennice naszej szko?y - Julia Jab?o?ska zaj??a III miejsce a Martyna Kumor zdoby?a wyró?nienie. Nagrodzone uczennice otrzyma?y dyplomy i warto?ciowe nagrody rzeczowe.

   Gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów. (J.J.)

Poprawiony: piÄ…tek, 29 czerwca 2018 00:39
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 24 czerwca 2018 13:01

zdjSk

   9 czerwca 2018 r. w Urz?dzie Miasta i Gminy Sk?pe odby?a si? uroczysta gala podsumowuj?ca XVI Ogólnopolski Konkurs im. Gustawa Zieli?skiego, który zosta? zorganizowany pod patronatem Marsza?ka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Lipnowskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Sk?pe.

   Finalistk? zosta?a Martyna Kumor, uczennica klasy II a za zestaw wierszy, który przygotowa?a pod kierunkiem pani Haliny Dondalskiej. Nagroda – tablet – zosta?a ufundowana przez Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzy?skiej.

   Ca?o?? uroczysto?ci u?wietni? wyst?p m?odej artystki oraz pyszny pocz?stunek.

 
WiÄ™cej artykuĹ‚Ăłw…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 20

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Leona Ludomira
Jutro: Roberta Eleonory

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content