ROK SZKOLNY 2013/2014
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piÄ…tek, 11 lipca 2014 23:48

IMG 0379

   Wprawdzie wyk?ady na Uniwersytecie Ludzi Aktywnych, dzia?aj?cego ju? trzeci rok przy naszym gimnazjum zako?czyli?my w czerwcu, to zgodnie z program zaj?? dodatkowych, oficjalne zako?czenie mia?o miejsce w ?rod? (2 czerwca) w Redczu Krukowym. Poniewa? g?ównym przedmiotem wyk?adowym na naszym uniwersytecie jest historia, dlatego umówili?my si? na zamkni?cie semestru w Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego w Redczu Krukowym – w muzeum pana Janusza Borkowskiego. Po muzeum oprowadzi?a nas pani kustosz -Wies?awa Pi?kowska. Dla wielu seniorów by?a to sentymentalna podró? do przesz?o?ci, bowiem wi?kszo?? eksponatów stwarza?a wiele okazji do przypomnienia sobie czasów dzieci?stwa i ci??kiej pracy w gospodarstwach rodziców lub w?asnych w m?odo?ci. Oczywi?cie skorzystali?my z mo?liwo?ci odpoczynku w cz??ci rekreacyjnej. Pan Janusz Graczyk dzielnie dy?urowa? przy grillu, a my mogli?my posili? si? i powspomina? dawne czasy. W tej historycznej wycieczce studentom-seniorom towarzyszyli seniorzy zrzeszeni w b?dkowskim Klubie Seniora „Stokrotka”- dzi?ki czemu by?a nas ca?kiem spora, bo 37 osobowa grupa i wiele wskazuje na to, ?e gdy we wrze?niu wznowimy zaj?cia, przyb?dzie nam kilkoro nowych s?uchaczy. O wznowieniu zaj?? oczywi?cie napiszemy po wakacjach. Serdeczne podzi?kowania  nale?? si? pani El?biecie Kami?skiej  za dopi?cie wszystkich spraw organizacyjnych zwi?zanych z naszym wyjazdem. (JN)

Poprawiony: piÄ…tek, 11 lipca 2014 23:50
 
Uroczyste Zako?czenie Roku Szkolnego 2013/2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 26 czerwca 2014 13:17

DSC 0768

   27 czerwca 2014 roku o godz. 8.00 w Publicznym Gimnazjum w B?dkowie odby?o si? uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2013/2014 oraz po?egnanie absolwentów klas trzecich. Pani Dyrektor Zespo?u Szkolno-Przedszkolnego Marietta Kapeli?ska powita?a zaproszonych go?ci, rodziców, grono pedagogiczne i wszystkich uczniów. Podkre?li?a, ?e spotkali?my si? w radosnych okoliczno?ciach, poniewa? ko?czymy kolejny rok wyt??onej pracy. Jeste?my bogatsi o zdobyt? wiedz?, nowe do?wiadczenia i umiej?tno?ci. Przyszed? teraz czas na zas?u?ony odpoczynek, na regeneracj? umys?u, czas na wakacje. Nast?pnie g?os zabrali go?cie: p. Janusz Zaremba - Wójt Gminy B?dkowo, ks. Krzysztof Ka?mierczak, p. Halina Kurdupska - Przewodnicz?ca Rady Gminy i p. Anna Mizio?ek - Przewodnicz?ca Rady Rodziców.

   Koniec roku szkolnego jest okazj? do podsumowa?, dlatego Pani Dyrektor przedstawi?a wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej szko?y w roku szkolnym 2013/2014. Podkre?li?a, ?e gimnazjali?ci ka?dego dnia pokazywali, i? potrafi? sprosta? coraz wi?kszym wymaganiom, które stawia przed nimi szko?a. Pani Dyrektor pogratulowa?a uczniom zdobytych stopni i odniesionych sukcesów. Tych sukcesów by?o wiele. Zacznijmy od wyników egzaminu gimnazjalnego. Z j?zyka polskiego, historii, matematyki i przedmiotów przyrodniczych trzecioklasi?ci osi?gn?li ?redni? powy?ej powiatu, województwa i kraju.

   W minionym roku szkolnym uczniowie naszego gimnazjum brali udzia? w wielu konkursach przedmiotowych, artystycznych, literackich, sportowych, profilaktycznych:

 • Natalia Kwiatkowska z kl. IIIa zosta?a finalistk? Przedmiotowego Konkursu Historycznego organizowanego przez Kuratorium O?wiaty;
 • Weronika Wi?ckowska uczennica klasy Ib otrzyma?a wyró?nienie na Mi?dzynarodowym Konkursie Literacko-Plastycznym: „Cz?owiek to brzmi dumnie” w Bia?ymstoku;
 • Joanna Piotrowska z klasy Ia zosta?a laureatk? Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez PKOL;
 • Dwie uczennice kl. Ia – Joanna Piotrowska i Klaudia Podlewska zaj??y I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „M?ody scenarzysta”. Joanna Olenderska IIa i Monika Dalasi?ska IIb zaj??y w tym samym konkursie II miejsce, a na miejscu III uplasowa?a si? Weronika Wi?ckowska;
 • Weronika Wi?ckowska Ib i Daniel Lewandowski Ia zostali finalistami Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach;
 • Magdalena Miko?ajewska ucz. kl. IIIb zaj??a I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Historii”, a tytu? finalisty w tym samym konkursie uzyska?a Monika Dalasi?ska z kl. IIb;
 • Micha? Bielicki z klasy IIIa zaj?? II miejsce w VI Powiatowym Konkursie Poezji i Prozy Kobiecej pt. „Kobieta - puch marny”. A III miejsce przyznano Ani Golenia z kl. IIIb;
 • W Lidze Zadaniowej sze?cioro naszych gimnazjalistów uzyska?o trzecie miejsca tj. Joanna Piotrowska, Daniel Lewandowski, Dominik Nowak - uczniowie kl. Ia, Aldona Zaremba i Natalia Zaremba z kl. IIa oraz Bartosz Baryza z kl. IIb. Natomiast Weronika Kwiatkowska z kl. IIc w tym samym konkursie zdoby?a wyró?nienie;
 • W „Kangurze Matematycznym” dwóch uczniów z klasy Ia – Joanna Piotrowska i Dominik Nowak – zdobyli wyró?nienia;
 • W Mi?dzygminnym Konkursie Wiedzy Matematyczno-Przyrodniczej „OMNIBUS” w Osi?cinach Justyna Wi?conek z kl. IIIb zdoby?a wyró?nienie;
 • W Mi?dzygimnazjalnym Konkursie Matematycznym w Lubra?cu w?ród uczniów klas pierwszych pierwsze miejsce zdoby? Dominik Nowak, drugie miejsce przypad?a Joannie Piotrowskiej, a trzecia lokata przypad?a Danielowi Lewandowskiemu. W?ród uczniów klas trzecich Magdalena Miko?ajewska zdoby?a I miejsce;
 • Jakub Przekwas ucz. kl. IIIb zaj?? II miejsce w konkursie z j?zyka angielskiego, a Jan Kowalczyk w tym samym konkursie otrzyma? wyró?nienie;
 • Weronika Wi?ckowska zdoby?a III miejsce w Mi?dzyszkolnym Konkursie Poetyckim im. Leona Stankiewicza w ?mi?owicach;
 • W Mi?dzyszkolnym Konkursie Wiedzy o ?wi?tym Janie Pawle II Weronika Wi?ckowska z kl. Ib zdoby?a I miejsce, a Daniel Lewandowski z kl. Ia zaj?? miejsce II;
 • Anita Pietrzak ucz. kl. Ib uzyska?a wyró?nienie w X Konkursie Literackim pt. „ ?wiat moim s?owem malowany”;
 • W dwóch Ogónopolskich Olimpiadach Wiedzy Religijnej nasi uczniowie zdobyli tytu?y laureatów. W gronie tym znale?li si? nast?puj?cy uczniowie: Weronika Kotowska, Joanna Puchalska i Alicja Puchalska z klasy III b, Weronika Kwiatkowska , Martyna Pawlak i And?elika Danielewska z klasy IIc oraz Oskar Tulimowski z klasy Ia;
 • Zrealizowali?my te? dwa ca?oroczne projekty edukacyjne: 12 uczniów z klas IIb i IIc bra?o udzia? w badawczym projekcie historycznym po?wi?conym b?dkowianom, uczestnikom wojny obronnej w 1939r. „A lato by?o pi?kne tego roku”. Najbardziej znacz?cym efektem ich pracy jest ksi??ka – s?ownik biograficzny. Ten projekt zosta? zg?oszony na Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów i otrzyma? pierwsze wyró?nienie;
 • Sze?? uczennic z klas trzecich realizowa?o ca?oroczny e-learningowy Ogólnopolski projekt edukacyjny z zakresu przedsi?biorczo?ci „M?odzi Przedsi?biorcy”. W marcu uczennice otrzyma?y certyfikaty uko?czenia cz??ci teoretycznej, a w czerwcu - certyfikaty uko?czenia cz??ci praktycznej;
 • W ramach Mi?dzynarodowego Festiwalu Filmowego CAMERIMAGE w tegorocznej edycji „Kr?c? filmy nie zadymy” uczennice klasy IIIb: Ania Golenia , Magdalena Miko?ajewska i Justyna Wienconek za film pt.”Ostatni mecz” zdoby?y wyró?nienie;
 • W bie??cym roku szkolnym nasi uczniowie odnie?li równie? znacz?ce -sukcesy w sporcie: Jakub Kramarski i Marcin Chlewicki s? Finalistami XVI Kujawsko-Pomorskiej Gimnazjady w Biegu Prze?ajowym; Agnieszka H?siak zaj??a IV miejsce w Finale Wojewódzkim Kujawsko-Pomorskiej Gimnazjady w pchni?ciu kul?; Bartosz Mendel zaj?? III miejsce w Finale Wojewódzkim Kujawsko – Pomorskiej Gimnazjady w skoku wzwy?; Damian Nobis i Bartosz Mendel s? mistrzami Powiatowej Gimnazjady w Tenisie Sto?owym; natomiast dziewcz?ta Aleksandra Lewandowska i Magdalena Baryza zaj??y II miejsce; zdobyli?my kilka tytu?ów mistrzowskich: w Powiatowej Gmnazjadzie w Lekkiej Atletyce Indywidualnej; Mistrzostwo Powiatowej Gimnazjady w Pi?ce R?cznej, zaj?li?my IV miejsce w Finale Wojewódzkim XVI Kujawsko-Pomorskiej Gimnazjady w Pi?ce Siatkowej; nasi uczniowie s? równie? finalistami XVI Kujawsko-Pomorskiej Gimnazjady w Sztafetowych Biegach Prze?ajowych.

   Wymienione sukcesy to przede wszystkim praca uczniów i nauczycieli, ale i te? wsparcie finansowe w?adz gminnych i pomoc rodziców. Dlatego w?a?nie w tym miejscu Pani Dyrektor Marietta Kapeli?ska serdecznie podzi?kowa?a Panu Wójtowi i Radzie Gminy oraz tym wszystkim rodzicom, którzy zapewniali uczestnikom konkursów bezpieczn? drog?. Nauczycielom i wychowawcom oraz pracownikom szko?y Pani Dyrektor podzi?kowania za trud i wysi?ek codziennej pracy, za dbanie zarówno o edukacj? naszych wychowanków, jak i o ich bezpiecze?stwo, za dobr? organizacj? czasu pracy, cenne wskazówki oraz za rzetelne wykonywanie powierzonych obowi?zków.

   W swojej wypowiedzi Pani Dyrektor nie zapomnia?a te? o najwa?niejszych uczestnikach dzisiejszej uroczysto?ci – absolwentach - ?ycz?c im wielu sukcesów w nowych szko?ach. Na zako?czenie Pani Dyrektor M. Kapeli?ska poda?a jeszcze kilka danych dotycz?cych podsumowania pracy w roku szkolnym 2013/2014. Na 143 uczniów zapisanych w 7 oddzia?ach naszego gimnazjum jedna osoba z jednego przedmiotu nie uzyska?a promocji do klasy programowo wy?szej, pozostali otrzymali promocje do klas programowo wy?szych lub uko?czyli szko??. ?rednia ocen z zaj?? dydaktycznych wynios?a 3,88.

Najwy?sze wyniki uzyska?y nast?puj?ce klasy:

 1. Klasa IIIb – 4,05
 2. Klasa Ia – 3,98
 3. Klasy IIIa i IIb – 3,93.

Najwy?sz? frekwencj? uzyska?y nast?puj?ce klasy:

 1. Klasa II b – 93,83%
 2. Klasa II a – 92,90%
 3. Klasa I b – 92,28%.

   ?wiadectwa z wyró?nieniem otrzyma?o 31 uczniów: 10 – w klasach pierwszych, 12 – w klasach drugich, 9 – w klasach trzecich. Oceny z zachowania przedstawiaj? si? nast?puj?co: wzorowe – 44; bardzo dobre – 44; dobre – 37; poprawne – 17; nieodpowiednie – 1

   ?rednia frekwencja w roku szkolnym 2012/2013 wynios?a 90,60 % i jest nieco ni?sza od ubieg?orocznej. Kolejnym punktem uroczysto?ci by?o wr?czenie nagród najlepszym gimnazjalistom.

Tytu? najlepszego absolwenta gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 i statuetk? ufundowan? przez Rad? Rodziców otrzyma?a:

Magdalena Miko?ajewska z klasy III b - 5,22

Nagrod? za najlepiej zdany egzamin gimnazjalny w tym roku szkolnym otrzyma?:

Jan Kowalczyk z klasy IIIa

Nagrody ufundowane przez Wójta Gminy B?dkowo dla najlepszych uczniów z poszczególnych klas otrzymali:

 • Joanna Piotrowska kl.Ia –5,40
 • Weronika Wi?ckowska – 5,47
 • Natalia Zaremba – 5,13
 • Bartosz Baryza – 5,26
 • Weronika Kwiatkowska – 5,13
 • Natalia Kwiatkowska – 4,83
 • Magda Miko?ajewska – 5,22

Nagrody ksi??kowe za wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie otrzymali nast?puj?cy uczniowie z klas pierwszych i drugich:

Klasa I a

Joanna Piotrowska – 5,4
Dominik Nowak – 5,13
Daniel Lewandowski – 5,07
Klaudia Podlewska – 5,07
Przemys?aw Mroczkowski – 4,93
Oskar Tulimowski – 4,87
And?elika D?bowska – 4,80
Aleksandra Muchar – 4,80
Magdalena Trawi?ska – 4,60

Klasa I b

Weronika Wi?ckowska – 5,47
Weronika Andryszewicz – 5,00

Klasa II a

Natalia Zaremba – 5,13
Aldona Zaremba – 5,07
Michalina Banasiak – 4,87
Daniel Przekwas – 4,67
Magdalena Lity?ska – 4,60

Klasa II b

Bartosz Baryza – 5,26
Gracjan Biermanowski – 5,13
Magdalena Baryza – 5,00
Aleksandra Salamo?ska – 5,00
Dominik Taczkowski –5,00
Hubert Rewers – 4,80
Patryk Haziak – 4,73
Aleksandra Lewandowska – 4,73

Klasa II c

Weronika Kwiatkowska – 5,13
Katarzyna Ulczycka – 5,13
Martyna Pawlak – 5,00
Dominika Krzy?anowska – 4,53

 

Nagrody ksi??kowe za wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie otrzymali nast?puj?cy uczniowie z klas trzecich:

Klasa III a

Natalia Centkowska – 4,83
Natalia Kwiatkowska – 4,83
Sylwia Mroczkowska – 4,83

Klasa III b

Magdalena Miko?ajewska – 5,22
Justyna Wienconek – 5,11
Anna golenia – 5,06
Joanna Puchalska – 4,93
Alicja Puchalska – 4,83
Weronika Kotowska – 4,83

DSC 0745

   Nagrody za 100% frekwencj? otrzymali:Joanna Piotrowska klasa Ia; Piotr Paliwoda klasa Ia; Magdalena Trawi?ska klasa Ia; Mateusz Mendel klasa Ib; Dominik Taczkowski klasa IIb; Patryk Haziak klasa IIb; Katarzyna Ulczyka klasa IIc

   Tradycj? naszej szko?y jest uhonorowanie Listami Gratulacyjnymi rodziców uczniów, którzy po trzech latach nauki otrzymali ?redni? ocen co najmniej 5,00 oraz wzorowe zachowanie. W tym roku szkolnym takiego zaszczytu dost?pili rodzice: Magdaleny Miko?ajewkiej; Anny Golenia; Justyny Wienconek

   Tegoroczn? uroczysto?? zako?czy?o wr?czenie ?wiadectw trzecioklasistom oraz cz??? artystyczna przygotowana przez absolwentów i ich wychowawców (pani? Ew? Junczys i pani? Beat? Weso?owsk?) i tradycyjny polonez przygotowany przez pana Zdzis?awa Etynkowskiego. Pozosta?o ju? tylko og?osi? oficjalne zako?czenie roku szkolnego 2013/2014 i wakacje sta?y si? rzeczywisto?ci?. ?yczymy radosnego, ale przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Do zobaczenia za dwa miesi?ce! (BW)

Poprawiony: wtorek, 06 stycznia 2015 23:41
 
Dzie? Otwarty w naszym gimnazjum PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 02 lipca 2014 15:11

do

   23 czerwca Samorz?d Uczniowski zorganizowa? w naszym gimnazjum Dzie? Otwarty, na który zostali zaproszeni uczniowie klas VI wraz z ich wychowawcami. G?ównym celem tej imprezy by?o zaprezentowanie go?ciom jak wygl?da nasze ?ycie szkolne, zarówno od strony nauki, jak i zaj?? dodatkowych, które uatrakcyjniaj? w niej codzienny pobyt. Dwie uczennice z klasy III b - Justyna Wienconek i Karolina Puchalska przedstawi?y najwa?niejsze osi?gni?cia naszych gimnazjalistów w konkursach, olimpiadach oraz projektach edukacyjnych. Poza tym Ania Golenia za?piewa?a kilka utworów muzycznych, uczniowie z kl. II b i III b przygotowali krótkie scenki kabaretowe, a dziewczyny z kl. II c i III b zata?czy?y dwa uk?ady taneczne do znanych piosenek. Nast?pnie zaproszeni go?cie mieli zorganizowany czas na boisku szkolnym, gdzie czeka?y na nich atrakcje sportowe – przygotowane przez pana Z. Etynkowskiego. Niespodziank? dla wszystkich obecnych by? pocz?stunek: grillowane kie?baski, bu?ka oraz napój ufundowane przez Rad? Rodziców (za przygotowanie pocz?stunku szczególne podzi?kowania dla pa?stwa Kulpów oraz pa? z obs?ugi).

   Dzi?kujemy za udan? imprez? i zapraszamy na Dzie? Otwarty za rok. (SU)

Poprawiony: środa, 02 lipca 2014 15:59
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 24 czerwca 2014 22:24

   Znamy wyniki egzaminu gimnazjalnego! Jest ?le – dowiadujemy si? z tytu?u podsumowania i wst?pnej oceny wyników tegorocznych egzaminów gimnazjalnych zamieszczonych na stronie Gazety Pomorskiej. Z redakcyjnego komentarza poznajemy osi?gni?cia trzecioklasistów, którzy w kwietniu przyst?pili do egzaminów pozwalaj?cych oceni? ich trzyletni edukacyjny wysi?ek w szko?ach naszego województwa. Dowiadujemy si?, ?e „Fatalnie wypad?a matematyka, s?abo przedmioty przyrodnicze - kujawsko-pomorscy uczniowie nie popisali si? na egzaminie. Uczniowie w Kujawsko-Pomorskiem z historii i wiedzy o spo?ecze?stwie zdobywali ?rednio 58 proc. punktów, z polskiego - 65 proc, a z angielskiego na poziomie podstawowym - 64 proc. Bardzo s?abo wypad?a matematyka, gdzie ?rednia wynios?a 45 proc. punktów oraz przedmioty przyrodnicze - 50 proc. Wyniki dla kraju to odpowiednio: historia i wos - 59 proc., j?zyk polski - 68 proc., j?zyk angielski na poziomie podstawowym - 67 proc., matematyka - 47 proc., przedmioty przyrodnicze - 52 proc.” 

   A jak na tle województwa i kraju wypadli nasi gimnazjali?ci? Kolejny rok z rz?du bardzo dobrze. Wystarczy porówna? o ile procent wi?cej od wyników nie tylko województwa, ale równie? kraju wypracowali przez ostatnie 3 lata nasi gimnazjali?ci. Z j?zyka polskiego – 69,9%, z historii i wos – 63,5%, z matematyki wr?cz rewelacyjnie – 54,5% i z przedmiotów przyrodniczych (fizyka, biologia, chemia i geografia)- 54,1%. Troch? s?abiej poradzili sobie z j?zykiem angielskim – uzyskuj?c 60%.

   Na ten doskona?y wynik naszej szko?y zapracowali uczniowie i nauczyciele w licznych projektach i konkursach, dodatkowych zaj?ciach i próbnych egzaminach pozwalaj?cych nie tylko monitorowa? post?py w nauce, ale równie? zauwa?a? niedostatki i niedoci?gni?cia oraz odkrywa? i rozwija? uczniowskie zainteresowania i uzdolnienia. Gratulujemy tak dobrego rezultatu obecnym trzecioklasistom ich rodzicom i nauczycielom, a do drugoklasistów kierujemy przes?anie, aby godnie zast?pili absolwentów i w przysz?ym roku postarali si? o podobny wynik. (JN)

 
Najlepsi czytelnicy 2013/2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 24 czerwca 2014 00:49

Zdj?cie-Karolina

   Wyniki ca?orocznego konkursu na „Najlepszego Czytelnika” Karolina Bergunda z klasy IIa uzyska?a tytu? Najlepszego Czytelnika w roku szkolnym 2013/2014. ??cznie przeczyta?a 70 ksi??ek. Kolejne miejsca zaj?li nast?puj?cy uczniowie: Danielewska And?elika kl. IIc 50 ksi??ek; Chojnacka Justyna kl. IIIa 48 ksi??ek; Roszak Joanna kl. IIIa 48 ksi??ek; Danielak Adrian kl. IIIb 41 ksi??ek; Bielicki Micha? kl. IIIa 40 ksi??ek; ?wikli?ska Rozalia kl. Ib 40 ksi??ek.

   Wyniki ca?orocznego konkursu na „Najlepiej Czytaj?c? Klas?”. Kryterium wyboru by?a ?rednia przeczytanych ksi??ek przypadaj?ca na 1 ucznia w klasie.

 1. Miejsce kl. IIc – 11,4
 2. Miejsce kl. IIIa – 10,8
 3. Miejsce kl. Ib – 10,3

   Monteskiusz powiedzia?: „Ksi??ki s? jak towarzystwo, które cz?owiek sobie dobiera”. Czytelnikom i przyjacio?om ksi??ek ?yczymy samych dobrych wyborów podczas wakacyjnej lektury.

Poprawiony: wtorek, 24 czerwca 2014 01:11
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 22 czerwca 2014 15:10

IMG 6052

   13 czerwca 2014r. w Centrum Olimpijskim im. Jana Paw?a II w Warszawie odby? si? fina? XXIV Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Parandowskiego na opowiadania olimpijskie zorganizowanego przez Polski Komitet Olimpijski.

   W gronie laureatów znalaz?a si? nasza uczennica, Joanna Piotrowska z klasy I a, któr? nagrodzono za opowiadanie „Nasza Spinario”. Prac? t? redagowa?a pod czujnym okiem swej polonistki - pani Haliny Dondalskiej. Sama laureatka tak wspomina fina? tego konkursu: „Ciesz? si?, ?e spo?ród 212 prac nades?anych z gimnazjów, moja znalaz?a uznanie jury. Wielk? niespodziank? dla mnie by?o przeczytanie mego opowiadania przez aktork?, pani? Dorot? Bierkowsk?. Poniewa? sw? prac? po?wi?ci?am biegowi olimpijskiemu pani Justyny Kowalczyk, poproszono mnie o wpisanie dedykacji do ksi??ki „Rado?? biegania”, w której znalaz?y si? nagrodzone opowiadania. Poczu?am si? wtedy bardzo dumna i wzruszona. Na pewno na d?ugo zapami?tam t? uroczysto??. Zach?cam wi?c wszystkich do zainteresowania si? Konkursem im. Jana Parandowskiego na opowiadania olimpijskie.

Poprawiony: niedziela, 22 czerwca 2014 15:21
 
WiÄ™cej artykuĹ‚Ăłw…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 15

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Leona Ludomira
Jutro: Roberta Eleonory

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content