ROK SZKOLNY 2012/2013
Najlepsi gimnazjali?ci w roku szkolnym 2012/2013 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

 

DSC 0162

   Wiele miejsca w podsumowuj?cym przemówieniu pani dyrektor zaj??o przedstawienie kilkudziesi?ciu uczniów, którzy w minionym roku szkolnym osi?gn?li najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu, dlatego brawom oraz towarzysz?cym im nagrodom ksi??kowym nie by?o ko?ca.

   Nagrod? ufundowan? przez Rad? Rodziców dla najlepszego absolwenta gimnazjum w B?dkowie w roku szkolnym 2012/2013 otrzyma?a And?elika Szafra?ska z klasy IIIa – ?rednia ocen 5,33

   Nagrod? za najlepiej zdany egzamin gimnazjalny – (za ?aczn? ilo?? punktów za 6 egzaminów) - otrzyma?a Justyna Rumi?ska z klasy IIIa

   Tytu? najaktywniejszego czytelnikaPaulina Piotrowska z klasy IIIb W ci?gu ca?ego roku szkolnego tylko 5 uczniów nie opusci?o ani jednej godziny – s? to: Iza Mendel, Dominik Taczkowski, Kinga Mendel, Magdalena Baryza i Piotr Piotrowski.

Trzy pierwsze miejsca w nauce uzyska?y nast?puj?ce klasy:

 1. Klasa IIIa – ?rednia ocen 4,77
 2. Klasa Ib - ?rednia ocen 3,97
 3. Klasa Ia - srednia ocen 3,95

Trzy klasy z najwy?sz? frekwencj?:

 1. Klasa Ib – 94,7%
 2. Klasa IIb – 92,69%
 3. Klasa Ia – 92,54%

Nagrod? Wójta za najwy?sza ?redni? ocen w ka?dej klasie otrzymali:

 • Natalia Zaremba z klasy Ia – ?rednia 5,07
 • Magdalena Baryza i Bartosz Baryza z klasy Ib – ?rednia 5,20
 • Katarzyna Ulczycka z klasy Ic – ?rednia 5,20
 • Natalia Kwiatkowska z klasy IIa ?rednia 4,93
 • Magdalena Miko?ajewska z klasy IIb – ?rednia 5,07
 • And?elika Szafra?ska z klasy IIIa – ?rednia 5,33
 • Aleksandra Krajewska z klasy IIIb – ?rednia 5,28
 • Angelika Krajewska z klasy IIIc – ?rednia 4,83

Najlepsi uczniowie w poszczególnych klasach, którzy uzyskali co najmniej ?redni? 4,5 oraz najwy?sze oceny z zachowania (bardzo dobre lub wzorowe). ?wiadectwa z czerwonym paskiem otrzymali uczniowie ze ?redni? 4,75 i wy?sz?!

Klasa Ia

 • Natalia Zaremba – 5,07
 • Aldona Zaremba – 5,07
 • Daniel Przekwas – 4,80
 • Dominik Taczkowski – 4,80
 • Michalina Banasiak – 4,67
 • Jakub Wódkowski – 4,60

Klasa Ib

 • Magdalena Baryza – 5,20
 • Bartosz Baryza – 5,13
 • Gracjan Biermanowski – 5,13
 • Monika Dalasi?ska – 5,0
 • Patryk Haziak – 5,0
 • Hubert Rewers – 4,93
 • Aleksandra Salamo?ska – 4,86
 • Aleksandra Lewandowska – 4,7

Klasa Ic

 • Katarzyna Ulczycka – 5,20
 • Martyna Pawlak – 5,13
 • Weronika Kwiatkowska – 5,13

Klasa IIa

 • Natalia Kwiatkowska – 4,93
 • Natalia Centkowska – 4,73
 • Sylwia Mroczkowska – 4,53

Klasa IIb

 • Magdalena Miko?ajewska – 5,07
 • Joanna Puchalska – 5,0
 • Anna Golenia – 4,93
 • Justyna Wienconek – 4,93
 • Weronika Kotowska – 4,87
 • Alicja Puchalska – 4,80

Klasa IIIa

 • And?elika Szafra?ska – 5,33
 • Kinga Krajewska – 5,17
 • Monika Wyrzykowska – 5,17
 • Milena Zaremba – 5,11
 • Emila Stasiak – 5,11
 • Sandra B?aszak – 5,06
 • Justyna Rumi?ska – 4,94
 • Daria Ksi??kiewicz – 4,94
 • Monika Siuber – 4,89
 • Oliwia Pawlak – 4,83
 • Karolina Kosmalska – 4,78
 • Anna Wiatrowska – 4,72
 • Dawid Dr??kowski – 4,61

Klasa IIIb

 • Aleksandra Krajewska – 5,28
 • Katarzyna Kr?pe? – 4,94
 • Angelika Centkowska – 4,83
 • Erwin Zygnerski – 4,67
 • Karolina Nowak – 4,59
 • Dominika Biesiadzi?ska – 4,5

Klasa IIIc

 • Krajewska Angelika – 4,83
 • Kamila Pacholska – 4,50

   Tradycj? naszej szko?y jest uhonorowanie Listami gratulacyjnymi rodziców tych uczniów, którzy po trzech latach nauki otrzymali ?redni? ocen co najmniej 5:00 i wzorowe zachowanie. W tym roku szkolnym tego zaszczytu dost?pili rodzice: And?eliki Szafra?skiej, Kingi Krajewskiej, Moniki Wyrzykowskiej, Mileny Zaremby, Emili Stasiak, Sandry B?aszak i Aleksandry Krajewskiej.

   Nasz? uroczysto?? zako?czy?o wr?czenie ?wiadectw trzecioklasistom oraz cz??? artystyczna przygotowana przez absolwentów i ich wychowawców (Halin? Dondalsk?, Mari? G?owack? i Janusza Graczyka) i tradycyjny ju? polonez przygotowany pod okiem pana Zdzis?awa Etynkowskiego. A potem przy radosnych brawach pani dyrektor og?osi?a rozpocz?cie wakacji. Do zobaczenia ju? za dwa miesi?ce – 2 wrze?nia. (JN)

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

 

DSC 0477

   Za nami kolejny rok szkolny. Zanim naszym uczniom i absolwentom zosta?y rozdane ?wiadectwa pozwalaj?ce im cieszy? si? wakacjami i zas?u?onym odpoczynkiem przed nowymi wyzwaniami od 2 wrze?nia, nast?pi?o uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2012/2013. Pani dyrektor Zespo?u Szkolno-Przedszkolnego Marietta Kapeli?ska powita?a wszystkich uczestników uroczysto?ci, w tym panie: Halin? Kurdupsk? – Przwodnicz?c? Rady Gminy, Barbar? Kurzyp – Przewodnicz?c? Komisji O?wiaty i Ann? Mizio?ek – Przewodnicz?c? Rady Rodziców, po czym dokona?a podsumowania efektów ca?orocznej pracy uczniów i nauczycieli. Podkre?li?a, ?e w naszym gimnazjum uczniowie mieli wiele mo?liwo?? poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiej?tno?ci nie tylko na zaj?ciach lekcyjnych, ale równie? w licznych konkursach, olimpiadach i projektach edukacyjnych.

   Zaczniemy od wyników egzaminu gimnazjalnego, z których kolejny raz jeste?my dumni, bowiem stawiaj? nasz? szko?? na czo?owych pozycjach w powiecie i w województwie.

 • z j?zyka polskiego nasza szko?a uzyska?a 62,3% - przy ?redniej kraju 62%, województwa – 61% i powiatu 61,68%
 • z historii i wos – 63,3% – przy ?redniej kraju 58%, województwa 56, powiatu 58,12%
 • z matematyki – 53,98% - przy ?redniej kraju 48%, województwa 46% i powiatu 45,23%
 • z przedmiotów przyrodniczych – 56,9% - przy ?redniej kraju 59%, województwa -57,28% i powiatu 57,72%

   Sukcesy naszych uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych:

I. Uczniowie uzdolnieni literacko mogli rozwija? swój talent pod opiek? pani Haliny Dondalskiej, która zach?ca?a do uczestnictwa w konkursach twórczo?ci poetyckiej i literackiej. W tym roku szkolnym mo?emy pochwali? si? nast?puj?cymi sukcesami:

 1. W Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z J?zyka Polskiego do etapu rejonowego zakwalifikowa?y si? cztery uczennice z klasy IIIa – Karolina Kosmalska, Daria Ksi??kiewicz, Kinga Krajewska i Justyna Rumi?ska. W etapie wojewódzkim tego konkursu Justyna Rumi?ska uzyska?a tytu? finalistki.
 2. Pi?? uczennic z klasy IIIA przyst?pi?o do szkolnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny. Cztery z nich zakwalifikowa?y si? do etapu rejonowego. Justyna Rumi?ska i Karolina Kosmalska zdoby?y wyró?nienia w Ma?ym Finale tego konkursu we W?oc?awku.
 3. And?elika Szafra?ska zaj??a III miejsce we W?oc?awku w Regionalnym Konkursie Ziemia Kujawska – Ma?? Ojczyzn?
 4. And?elika zdoby?a równie? III miejsce w Wojewódzkim Konkursie im. Gen. E. Zawadzkiej – „Oni tworzyli nasz? histori?” zorganizowanym przez Urz?d Marsza?kowski w Toruniu.

II. Dla tych, którzy interesuj? si? histori? nasze gimnazjum proponowa?o zaj?cia w kole historycznym. Opiekunem m?odych historyków by? pan Józef Nowakowski. Nasi uczniowie odnie?li w tym roku szkolnym znacz?ce sukcesy:

 1. Na prze?omie wrze?nia i pa?dziernika dwie uczennice przyst?pi?y do konkursu „Dzieje w?oc?awskiej o?wiaty”. Praca Katarzyny Kr?pe? zaj??a II miejsce, a And?eliki Szafra?skiej – G?ówn? Nagrod?. Nale?y doda?, ?e by?a to ju? czwarta edycja tego konkursu i w ka?dej nasi uczniowie zajmujmowali I miejsca.
 2. W Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Historii do etapu rejonowego zakwalifikowa?a si? Ola Krajewska z klasy IIIB.
 3. Wzi?li?my równie? udzia? w Wojewódzkim Konkursie „Wielcy Polacy” – Miko?aj Kopernik i jego epoka”. Z trzynastoosobowego zespo?u pi?? osób zakwalifikowa?o si? do etapu rejonowego w Toruniu.
 4. Natalia Kwiatkowska z kl. IIA i Ola Krajewska z kl. IIIB zdoby?y wyró?nienia w Wojewódzkim Konkursie im. Gen. E. Zawackiej – „Oni tworzyli nasz? histori?”.
 5. Ola Krajewska napisa?a prac? konkursow? zwi?zan? ze 150. rocznic? powstania styczniowego. Organizatorem konkursu by?o LMK we W?oc?awku. Praca Oli zaj??a II miejsce.
 6. Od stycznia do czerwca bie??cego roku 30 uczniów realizowa?o wspólnie z GOK pó?roczny projekt edukacyjny „Nie odejd? w niepami??”. By? to trzeci, zamykaj?cy cykl projekt – jego efektem jest ksi??kaNie odejd? w niepami??. S?ownik biograficzny badkowian, którzy potrafili pi?knie ?y?, pracoa? i walczy?”. W s?owniku wydanym w ilo?ci 250 egzemplarzy znalaz?o si? a? 89 biogramów mieszka?ców naszej gminy.
 7. W Ogólnopolskim Konkursie Historycznym – „Losy Bliskich losy Dalekich – ?ycie Polaków w latach 1914-1989” praca Kingi Krajewskiej przesz?a do etapu ogólnopolskiego, fina? odby? si? na pocz?tku czerwca w Krakowie. Kinga nie tylko otrzyma?y tytu? Finalisty, ale po obronie swojej pracy – równie? tytu? Laureata. Tytu? ten pozwala jej ze spokojem my?le? o naborze do szko?y ponadgimnazjalnej, bowiem gwarantuje jej pierwsze?stwo w przyj?ciu do szko?y w Toruniu.
 8. W Wojewódzkim Konkursie Historycznym – „Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Historii” prace dwóch uczennic: Magdaleny Miko?ajewskiej i Moniki Dalsi?skiej przesz?y do etapu wojewódzkiego, do którego zakwalifikowa?o si? prawie 70 prac konkursowych, do etapu fina?owego – tylko15. Laureatk? Konkursu – zdobywczyni? II miejsca za prac? zatytu?owan? „?owiczek – ma?a kujawska wie? o pi?knej historii” zosta?a Monika Dalasi?ska, uczennica klasy Ib.
 9. Ola Krajewska i Kasia Kr?pe? zdoby?y dwa równorz?dne I miejsca w konkursie regionalnym LZK – „Ziemia Kujawska – ma?? Ojczyzn?”.
 10. Ola Krajewska i And?elika Szafra?ska za debat? proekologiczn? i zwi?zane z ni? dzia?ania zakwalifikowa?y si? do udzia?u w XIX Sesji Sejmu Dzieci i M?odzie?y (jako jedna z 13 szkó? naszego województwa).
 11. W Ogólnopolskim Konkursie „Stwórz Mini-projekt” z zakresu wiedzy o spo?ecze?stwie And?elika Szafra?ska otrzyma?a wyró?nienie.

 III. W bie??cym roku szkolnym przyst?pili?my do Wojewódzkich Konkursu Przedmiotowego:

 1. J?zyk Angielski – Do etapu szkolnego przyst?pili: Jakub Przekwas kl. IIB, Joanna Puchalska kl IIB, Alicja Puchalska kl IIB. Do etapu rejonowego zakwalifikowa? si? jeden ucze? Jakub Przekwas.
 2. J?zyk Rosyjski – Do etapu szkolnego przyst?pili: Dominika Biesiadzi?ska kl.IIIB, Sandra B?aszak kl.IIIA, Joanna Roszak kl.IIA i Adrian Przekwas klIIA. Do etapu rejonowego zakwalifikowa?a si? uczennica Dominika Biesiadzi?ska
 3. Geografia – Do etapu szkolnego przyst?pili: And?elika Szafra?ska kl IIIa, Oliwia Pawlak kl IIIa, Milena Zaremba kl IIIa. Do etapu rejonowego zakwalifikowa?a si?: Milena Zaremba kl IIIa
 4. Historia – Do etapu szkolnego przys?pi?y: Aleksandra Krajewska z kl. IIIb, And?elika Centkowska z kl. IIIc i Natalia Kwiatkowska z kl. IIa. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowa?a si? Ola Krajewska
 5. Biologia – Do etapu szkolnego przyst?pili: z biologii : Oliwia Pawlak kl IIIa, Monika Siuber kl IIIa, Justyna Rumi?ska kl IIIa
 6. Chemia – Do etapu szkolnego przyst?pili: Erwin Zygnerski kl IIIb, Dawid Balcerak kl IIIb, Emila Stasiak kl IIIa
 7. Fizyka – Do etapu szkolnego przyst?pili: Katarzyna Kr?pe? kl. IIIb, Karolina Kosmalska kl. IIIa, Justyna Wienconek kl.IIb

IV. Uczniowie naszej szko?y brali udzia? równie? w kilku cyklicznych konkursach matematycznych – „Lidze zadaniowej” oraz w „Kangurze”. Opiek? nad matematycznie uzdolnion? m?odzie?? sprawowali : pani Beata Weso?owska i pan Andrzej Kuczy?ski.

 1. W tym roku w Lidze Zadaniowej trzy osoby zdoby?y wyró?nienia: Anna Golenia IIB, Magda Miko?ajewska IIB i Natalia Zaremba IA.
 2. Natomiast w Kangurze wyró?nienie zdoby?a Aleksandra Salamo?ska z klasy IB.
 3. W maju odby? si? te? mi?dzygminny konkurs wiedzy matematyczno-przyrodniczej „OMNIBUS” w Osi?cinach, w którym Milena Zaremba z IIIA zdoby?a trzecie miejsce.

V. Mo?emy pochwali? si? te? osi?gni?ciami w konkursach recytatorskich. Uczniów przygotowywa? do konkursu pan Zdzis?aw Etynkowski.

 1. W Powiatowym Konkursie Piosenki i Poezji Patriotycznej Daria Ksi??kiewicz zdoby?a I miejsce, a Erwin Zygnerski zosta? laureatem zajmuj?c w?ród dwudziestu recytatorów III miejsce.
 2. Dominika Biesiadzi?ska i Erwin Zygnerski reprezentowali nasze gimnazjum w kolejnym konkursie recytatorskim - V Powiatowym Konkursie Poezji i Prozy w Aleksandrowie Kujawskim - „Kobieta - puch marny?”. Nasi recytatorzy otrzymali wyró?nienia.

VI. W naszym gimnazjum m?odzie? stara si? uczestniczy? w konkursach i projektach edukacyjnych. Uczniów przygotowywa?a pedagog – Ma?gorzata Kwiatkowska:

 1. Uczennica, Weronika Kotowska zosta?a zakwalifikowana do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu „M?odzi Przeciwko Patologiom Spo?ecznym”. 19.06.2013r. Weronika wraz z p. Ma?gorzat? Kwiatkowsk? uczestniczy?y w Finale w Wy?szej Szkole Nauk Spo?ecznych w Warszawie.
 2. W konkursie „Komputer – Przyjaciel czy wróg” Monika Wyrzykowska IIIA, AnnaGolenia IIb, Justyna Wienconek IIB i Ola Slamo?ska IB.
 3. Uczestniczyli?my te? w Ogólnopolskim Konkursie „?yj smacznie i zdrowo”,
 4. W profilaktyczno edukacyjnym programie „Sztuka wyboru” agresja rówie?nicza, temat przewodni „Kr?c? filmy, nie zadymy”- uczestniczy?y Ania Golenia IIB , Justyna Wienconek IIB i Magda Miko?ajewska IIB.

VII. M?odzie? uczestniczy te? w wielu konkursach religijnych, do których przygotowuje j? p. Ma?gorzata StrzeleckaW tym roku brali?my udzia? w nast?puj?cych konkursach:

 1. Udzia? w VI etapie Konkursu Wiedzy Religijnej na szczeblu dekanalnym 3 uczennic: Joanny i Alicji Puchalskich oraz Karoliny Kosmalskiej
 2. Konkurs na prezentacj? multimedialn? – W zwi?zku z obchodami IX Narodowego Dnia ?ycia, uczennica Monika Wyrzykowska otrzyma?a wyró?nienie
 3. Konkurs na prac? plastyczn? – Udzia? w konkursie na prac? plastyczn? , tematyka nawi?zuj?ca do IX Narodowego Dnia ?ycia, uczennica Monika Wyrzykowska otrzyma?a wyró?nienie

VIII. 15 maja rozstrzygni?to Konkurs MediaLog. Uczestnicy mieli za zadanie przygotowanie reklamy internetu. Na konkurs wp?yn??y prace z ca?ej Polski. Okaza?o si?, ?e spo?ród szkó? z ca?ej Polski to w?a?nie m.in. uczennice naszego gimnazjum zosta?y finalistkami! S? to twórczynie blogu „Internet – Twój wróg czy przyjaciel” Daria Ksi??kiewicz i And?elika Szafra?ska. Finalistki, wraz z opiekunem – Januszem Graczykiem, zosta?y zaproszone do udzia?u w warsztatach MediaLog, które odby?y si? 28 maja w Multicentrum warszawskiej Mediateki START – META w Warszawie. Podczas warsztatów nast?pi?o og?oszenie listy laureatów i wr?czenie nagród - zdoby?y III miejsce i nagrod? publiczno?ci.

 

IX. Sport odgrywa równie? bardzo wa?n? rol? w ?yciu naszych gimnazjalistów. Opiek? nad uzdolnion? m?odzie?? sprawuje pan Zdzis?aw Etynkowski, pan Ryszard St?pkowski i pani Ma?gorzata Kwiatkowska.

 1. Uczniowie startowali w Powiatowej Gimnazjadzie w Pi?ce R?cznej Ch?opców zdobywaj?c jej mistrzostwo
 2. Dru?yna dziewcz?t zdoby?a wicemistrzostwo powiatu
 3. Siatkarze po raz drugi z rz?du zostali Mistrzami Powiatu, zaj?li II miejsce w ?wier?finale wojewódzkim
 4. Siatkarki w Powiatowej Gimnazjadzie zaj??y III miejsce
 5. W Turnieju Miko?ajkowym w Zakrzewie siatkarze zdobyli I miejsce, a siatkarki - III miejsce
 6. Tenisi?ci sto?owi zaj?li trzy pierwsze miejsca w Turnieju Miko?ajkowym w S?u?ewie (D. Nobis, S. Kotowski, B. Mendel), Daria Ksi??kiewicz wygra?a w kat. gimnazjalistek
 7. Bardzo dobrze spisali si? nasi prze?ajowcy w Biegu ?okietka
 8. I miejsce ch?opców i I miejsce dziewcz?t w Powiatowej Gimnazjadzie w Tenisie Sto?owym Dru?yna
 9. III miejsce ch?opców i III miejsce dziewcz?t w ?wier?finale Wojewódzkiej Gimnazjady w Tenisie Sto?owym Dru?yna.

Gratulacje dla uczniów i ich nauczycieli. (JN)

 
Na Olimpijskim Szlaku II PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

proj1

   18. 06. 2013r. w naszej szkole odby? si? fina? II edycji projektu edukacyjnego ,,Na olimpijskim szlaku" realizowanego przez uczennice klasy IIb - Ann? Golenia, Magdalen? Miko?ajewsk?, Justyn? Wienconek oraz Weronik? Kotowsk?, pod opiek? nauczyciela wychowania fizycznego Pana Zdzis?awa Etynkowskiego.

   Finalistkami by?y: Aleksandra Krajewska (IIIb), Martyna Pawlak (Ic), And?elika Szafra?ska (IIIa), Monika Wyrzykowska (IIIa) oraz Weronika Kwiatkowska, która z powodu problemów zdrowotnych nie mog?a wzi?? udzia?u w finale. Ca?a uroczysto?? rozpocz??a si? od krótkiej scenki przygotowanej przez organizatorów, która wprowadzi?a wszystkich obecnych w typowo grecki nastrój. Nast?pnie przeszli?my do cz??ci sprawdzaj?cej poziom wiedzy uczennic, gdzie zosta?o zadanych kolejno pi?? pyta? od naj?atwiejszego do najtrudniejszego. Zwyci?zc? zosta?a uczennica klasy IIIa And?elika Szafra?ska, która nie tylko otrzyma?a pami?tkowy dyplom, ale dodatkowo ocen? celuj?c? z wychowania fizycznego. Na podium znalaz?y si? równie?: Aleksandra Krajewska oraz Martyna Pawlak.

   Celem tego projektu by?o poszerzenie wiedzy z zakresu olimpijskiego na terenie naszej placówki - mamy nadziej?, ?e cel zosta? osi?gni?ty. Gratulujemy finalistom dotarcia do tak wysokiego etapu i ?yczymy dalszych sukcesów! (Organizatorzy)

proj

 
Maj w obiektywie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Paczaizm

   W niedziel? 23 czerwca zosta?y og?oszone wyniki konkursu fotograficznego „Maj w obiektywie”, organizowanego przez Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim. Z naszej szko?y wzi??o udzia? w tym konkursie sze?cioro uczniów. Mi?o nam poinformowa?, ?e Jan Kowalczyk z klasy IIa uzyska? wyró?nienie. Zdj?cia zosta?y przygotowane pod opiek? pani Beaty Weso?owskiej. Jankowi gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów (BW)

 
Byli?my w Stolicy ... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

wawawe   Nasza uczennica, Weronika Kotowska zosta?a zakwalifikowana do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu „M?odzi Przeciwko Patologiom Spo?ecznym”.

   19.06.2013r. Weronika wraz z p. Ma?gorzat? Kwiatkowsk? uda?a si? do Wy?szej Szko?y Nauk Spo?ecznych w Warszawie (Szczególne podzi?kowania sk?adamy panu Piotrowi Kotowskiemu za transport i po?wi?cony czas). Po rejestracji uczestników nast?pi?o oficjalne powitanie przez rektora uczelni prof. dr hab. Marka Konopczy?skiego, po czym finali?ci przyst?pili do pisania testu z wiedzy ogólnospo?ecznej, a opiekunowie w tym czasie uczestniczyli w ciekawych warsztatach, dotycz?cych wspó?czesnych zagro?e? dzieci i m?odzie?y. W czasie przerwy wszyscy zostali zaproszeni na pocz?stunek ?niadaniowo-kawowy z prezentacj? prac konkursowych. Nast?pnie odby? si? wyst?p artystyczny grupy teatralnej ch?opców M?odzie?owego O?rodka Wychowawczego w Warszawie. Po oficjalnych wyst?pieniach wa?nych osobisto?ci, tj. Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej, nast?pi?o og?oszenie wyników oraz wr?czenie nagród i dyplomów.

   Byli?my dumni, ?e mogli?my reprezentowa? tak ma?? miejscowo?? w?ród du?ych miast Polski.

wezdj1

 Praca konkursowa Weroniki

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

sadlu

   Za nami ju? trzecia i niestety ostatnia edycja projektu historycznego „Nie odejd? w niepami??” z programu Równa? szanse. Uroczy?cie projekt zako?czyli?my w sobot?, oddaj?c do r?k mieszka?ców nasz? ksi??k? – s?ownik biograficzny. Jednak?e jak nasza projektowa tradycja nakazuje – zwie?czeniem ka?dej edycji by? biwak podsumowuj?cy nad jeziorem w Sad?u?ku. Tak by?o równie? i w tym roku.

   W ?rod? 19 czerwca oko?o godziny 10, 25 uczestników projektu wraz z koordynatorem – Józefem Nowakowskim i partnerem projektu – Januszem Graczykiem wyruszy?o do Sad?u?ka. Na miejscu zostali?my bardzo  ciep?o i serdecznie przywitani w gospodarstwie agroturystycznym „Cichy Zak?tek” przez pani? Maryl? Ma?eck?. W czasie biwaku nie mogli?my narzeka? na pogod?, która wyj?tkowo nam dopisa?a (a nawet dopiek?a). Nic wi?c dziwnego, ?e przez kilka godzin moczyli?my si? w wodzie, pod bacznym okiem koordynatora odbywali?my przeja?d?ki rowerem wodnym po jeziorze, grali?my w pi?k? pla?ow? i… opalali?my si?. Poniewa? wypoczywali?my bardzo aktywnie, apetyty nam dopisywa?y. Zgodnie z biwakow?  tradycj? przy grillu dy?urowa? pan Graczyk i zadba? o nas jak zwykle doskonale.

   Jednak wszystko co mi?e, szybko si? ko?czy – dlatego oko?o 17 wsiedli?my do autobusu i mocno „zarumienieni” wrócili?my do domów. Odje?d?aj?c gor?co podzi?kowali?my gospodyni o?rodka za mi?e przyj?cie, a na po?egnanie pan Nowakowski w naszym imieniu wr?czy? nasz s?ownik – to b?dzie mi?a niespodzianka, gdy? w s?owniku znalaz?y si? dwa biogramy krewnych pani Ma?eckiej. Na koniec naszej relacji musimy doda?, ?e atrakcji by?o tak du?o, ?e nie uda?o si? po raz pierwszy od trzech dokona? podsumowania projektu, jego efektów widzianych z naszego punktu widzenia. To musimy jednak jeszcze zrobi?, aby uzna? projekt za zako?czony i… pomy?le? o czym? nowym po wakacjach.

 
WiÄ™cej artykuĹ‚Ăłw…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 15

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Leona Ludomira
Jutro: Roberta Eleonory

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content