ROK SZKOLNY 2011/2012
Zako?czenie roku szkolnego 2011/2012 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 02 lipca 2012 21:05

DSC 0255

   Zabrzmia? ostatni dzwonek w tym roku szkolnym. Nasze spotkanie mia?o charakter historyczny. Z jednej strony dlatego, ?e spotkali?my si? w tym gronie po raz ostatni, z drugiej poniewa? temu spotkaniu towarzyszy?a ?wiadomo??, ?e lata sp?dzone w naszym gimnazjum to historia, a jednocze?nie pocz?tek nowego czasu.

   Wszyscy wiemy, jak wiele zale?y od ludzi – ich zaanga?owania i m?dro?ci. Nasz? rzeczywisto?? tworzyli?my wspólnie, w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Starali?my si?, przy wydatnej pomocy Waszych rodziców, wpoi? Wam podstawowe warto?ci, takie jak szacunek, tolerancja, prawda i odpowiedzialno??. Nie zawsze by?o nam ?atwo, ale mam pewno??, ?e zaowocuje to w przysz?o?ci. Pami?tajcie, ?e jak mówi? Georges Poulet „Nie czas jest nam dany, ale chwila. Naszym zadaniem jest uczyni? z tej chwili czas”. Niech to b?dzie teraz i w przysz?o?ci czas dobrze sp?dzony, czas mi?ych wspomnie?, wspania?ych przyja?ni, sukcesów na miar? mo?liwo?ci ka?dego z Was. Pami?tajcie, ?e „(…) wa?ne s? tylko te dni, których jeszcze nie znamy”.

   Koniec roku szkolnego jest okazj? do podsumowa? i porówna?. Oferta naszej szko?y nie ogranicza?a si? wy??cznie do godzin lekcyjnych. Po zaj?ciach szkolnych, a tak?e w soboty organizowane by?y liczne zaj?cia dodatkowe. Brali w nich udzia? Ci z Was, którzy chcieli wiedzie? wi?cej od swoich kolegów i kole?anek. Ka?dy z Was mia? mo?liwo?? pog??bienia swojej wiedzy z zakresu przedmiotów najbardziej go interesuj?cych czy ulubionych.

   Z wielk? satysfakcj? i przyjemno?ci? stwierdzam, ?e by? to kolejny dobry rok. Obfitowa? w liczne sukcesy. Uczniowie naszej szko?y brali udzia? w konkursach przedmiotowych pod patronatem Kuratora O?wiaty, a wi?c by?y to konkursy najwy?szej rangi tak zwane olimpiady przedmiotowe i odnie?li w nich wspania?e sukcesy.

 • Grzegorz Wasielewski zosta? Laureatem Wojewódzkiego Konkursu z Historii za co zosta? zwolniony z dwóch cz??ci egzaminu gimnazjalnego uzyskuj?c maksymalny wynik
 • Karolina Chojnacka w tej samej kategorii zosta?a finalistk? Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii.

   Niezwykle presti?owym i cennym w dos?ownym tego s?owa znaczeniu, by? sukces w Ogólnopolskim Konkursie plastyczno – historycznym „Dumni z dziedzictwa”. Nasi uczniowie zaj?li w nim pierwsze miejsce przywo??c z Warszawy 42 calowy telewizor LCD, kino domowe i DVD. Skoro jestem przy historii musz? wymieni? nast?puj?ce sukcesy:

 • Daria Ksi??kiewicz zaj??a trzecie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Kresowe portrety” organizowanym przez Muzeum Niepodleg?o?ci w Warszawie.
 • Grzegorz Wasielewski, Anna Czy?ewska i Daria Ksi??kiewicz zdobyli wyró?nienia w Wojewódzkim Konkursie „Oni tworzyli nasz? histori?”.
 • Anna Czy?ewska zaj??a I miejsce w konkursie „Dzieje w?oc?awskiej o?wiaty”.

   W projekcie „Zadbamy, by nie odeszli w niepami??” 28 uczniów tworzy?o biogramy niezwyk?ych ludzi naszej gminy. Publikowano je w „Gazecie Pomorskiej” i na stronach regiopedii. W czerwcu bie??cego roku grupa uczniów z projektu zapoznawa?a nauczycieli - tak, tak nauczycieli w KPCEN – jak si? takie biogramy pisze, a nasz pomys? ma by? realizowany w regionie.

   Z nauk humanistycznych musz? wymieni? sukcesy nast?puj?cych uczniów:

 • Karolina Kosmalska zdoby?a I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Twórczo?ci Poetyckiej w Lublinie,
 • And?elika Szafra?ska zaj??a III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Mój list do Janusza Korczaka” w Bydgoszczy,
 • Justyna Rumi?ska zdoby?a II miejsce w Ma?ym Finale Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny we W?oc?awku,
 • Anna Czy?ewska zaj??a II miejsce w Konkursie im. Ryszarda Kapu?ci?skiego na reporta? z powiatu aleksandrowskiego.

   Z matematyki sukcesem mo?e pochwali? si? Milena Zaremba, która tak, jak w tamtym roku zaj??a trzecie miejsce w Lidze Zadaniowej oraz Anna Golenia, która otrzyma?a wyró?nienie.

   Z licznymi sukcesami reprezentowali szko?? nasi plastycy:

 • Natalia Centkowska,
 • Anna Wiatrowska,
 • And?elika Szafra?ska,
 • Monika Wyrzykowska.

   W IX Powiatowym Konkursie Stop Przemocy „Cyberprzemoc – dziecko w sieci” nasze uczennice: A. Golenia, J. Wienconek, M. Miko?ajewska, K. Krajewska, M. Wyrzykowska zaj??y I i III miejsce.

   Sport szkolny mo?e pochwali? si?:

 • wicemistrzostwem województwa w rzucie oszczepem, które zdoby?a Olga Kulpa, wi?c lepiej nie podchodzi? jej pod r?k?,
 • mistrzostwem Powiatowej Gimnazjady w Pi?ce Siatkowej,
 • mistrzostwem Powiatowej Gimnazjady w Tenisie Sto?owym – Dru?ynowym Ch?opców,
 • sze?cioma tytu?ami Mistrza Powiatu w Lekkiej Atletyce.

   Na tym podsumowanie osi?gni?? naszych uczniów zako?cz?, cho? zdaj? sobie spraw?, ?e nie wymieni?em wszystkich. Przepraszam tych uczniów, których pomin??em, a zainteresowanych odsy?am do dok?adnego zapoznania si? ze stron? naszego gimnazjum, gdzie zawarte s? wyczerpuj?ce informacje.

   Zdaj? sobie spraw?, ?e tych sukcesów by nie by?o, gdyby nie pomoc rodziców, dlatego gor?co Wam dzi?kuj?. Dzi?kuj? równie? za wsparcie we wszystkich dzia?aniach wychowawczych i opieku?czych. Równie serdecznie dzi?kuj? nauczycielom za dodatkow? prac? z uczniami za bezinteresowno?? i mi?o?? do szko?y. Organowi prowadz?cemu, na r?ce Wójta Gminy B?dkowo, sk?adam podzi?kowanie za ?yczliwo??, materialne wsparcie i nagrody dla najlepszych uczniów poszczególnych klas.

Poprawiony: sobota, 10 listopada 2012 16:41
 
Prace Ani i Natalii na wystawie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 28 czerwca 2012 00:03

wystawa   18 czerwca w Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim zosta? rozstrzygni?ty V Powiatowy Przegl?d Twórczo?ci Plastycznej Dzieci i M?odzie?y. Do konkursu zg?oszono 373 prace plastyczne z 12 szkó? i placówek naszego powiatu. Prace Ani Wiatrowskiej z kl. IIa i Natalii Centkowskiej z kl. Ia  znalaz?y si? w?ród 12 zakwalifikowanych do udzia?u w wystawie w kategorii gimnazja i szko?y ?rednie. Opiekunk? uczennic by?a pani Beata Weso?owska. Gratulujemy i ?yczymy kolejnych sukcesów po wakacjach. 

Poprawiony: czwartek, 28 czerwca 2012 00:07
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 25 czerwca 2012 22:14

IMG 0415p   Dzi?, w sobotnie przedpo?udnie (23 czerwca) uroczy?cie zako?czyli?my w Gminnym O?rodku Kultury w B?dkowie nasz wspólny (GOK-u i gimnazjum) projekt. Ale tak mniej oficjalnie, za to zgodnie z nasz? projektow? tradycj? i rado?nie, podsumowania naszych dzia?a? i zarysowania planów na przysz?o?? dokonali?my w miniony poniedzia?ek na biwaku podsumowuj?cym nad jeziorem w Sad?u?ku. Za nami sze?? miesi?cy archiwalnych i bibliotecznych poszukiwa?, wyjazdów, wywiadów, spotka? z osobami mog?cymi pomóc w zdobyciu informacji o ?yciu i czynach 32 mieszka?ców naszej gminy, którzy w ró?ny sposób zas?u?yli sobie na to, by nie odeszli w niepami??. Od kilku tygodni na ?amach „Gazety Pomorskiej” w rubryce „Biografie niepospolite” s? drukowane skrócone biogramy takich w?a?nie osób. Ich pe?ne wersje s? zamieszczone na www.regiopedia.pl, a dzi? z dum? przekazali?my naszym rodzicom i zaproszonym go?ciom nasz kolejny „S?ownik biograficzny”. Na nasz? uroczysto?? przyby?o do GOK-u prawie 50 osób, co ?wiadczy jak powa?nie nasi go?cie potraktowali nasze zaproszenia. Mi?ym akcentem naszej uroczysto?ci by?a obecno?? pani Barbary Kurzyp – Przewodnicz?cej Komisji O?wiaty, Kultury Sportu i Pomocy Spo?ecznej.

   Pan Nowakowski – koordynator projektu przygotowa? specjaln? prezentacj?, w której w swoim stylu opowiedzia? o naszych pó?rocznych staraniach, a potem ka?dy z nas w kilku s?owach opowiada? o „swoim bohaterze” opisanym w biogramach. Na t? cz??? Krzysiu Ulczycki przygotowa? w?asn? prezentacj?, wykorzystuj?c fotografie i fragmenty biogramów, co u?atwia?o nasze wypowiedzi i dodawa?o im plastyczno?ci. I chyba nasz wyst?p spodoba? si? naszym go?ciom, bowiem otrzymali?my wieeeelkie brawa. A potem, gdy ju? oddali?my do r?k naszych go?ci „s?owniki” mi?o by?o patrze?, jak przegl?daj?, komentuj? z du?ym wzruszeniem. Ostatnim punktem naszego spotkania by?o zwiedzenie okoliczno?ciowej wystawy. Podzielili?my ja na dwie cz??ci. W jednej pokazali?my nie tylko kilka biogramów, ale przede wszystkim unikalne dokumenty, dzi?ki którym mogli?my je napisa?. W drugiej znalaz?a si? pro?ba o pomoc w odszukaniu informacji o prawie czterdziestu ?o?nierzach Wrze?nia 1939 r., których nazwiska odszukali?my, ale nie mogli?my trafi? do rodzin lub znajomych, aby równie? ich uratowa? przed zapomnieniem. Poniewa? wystawa w gminnej bibliotece b?dzie dost?pna przez kilka tygodni, to powinno nam si? uda? przynajmniej o cz??ci tych osób trafi? na jaki? ?lad. Tak, tak – to zapowied? tego, ?e naszym i naszych go?ci zamiarem jest ten pomys? kontynuowa?.

Poprawiony: poniedziałek, 25 czerwca 2012 22:51
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 25 czerwca 2012 21:27

DSC 0040

   W pi?tek (22 czerwca) zako?czy?y si? zaj?cia na b?dkowskim Uniwersytecie Ludzi Aktywnych. Uniwersytet powsta? przy b?dkowskim gimnazjum w styczniu 2011 i pocz?tkowo obejmowa? tylko multimedialne wyk?ady z historii, których ca?y cykl zaplanowano na trzy semestry. Wkrótce po rozpocz?ciu zaj??, na pro?b? s?uchaczy, program zaj?? zosta? poszerzony o podstawy informatyki, a w III semestrze o podstawy j?zyka angielskiego. Godzi si? podkre?li? ?e ca?y projekt zosta? oparty ca?kowicie na zasadach non profit, bowiem ani s?uchacze nie ponosili ?adnych op?at, ani tym bardziej prowadz?cy zaj?cia nie otrzymywali ?adnego wynagrodzenia.

   Pomys?odawca projektu - Józef Nowakowski w formie multimedialnej prezentacji przypomnia? pó?toraroczne dokonania:  odby?o si? 35 wyk?adów z historii (ponad 100 godzin), 35 godzin zaj?? z informatyki (prowadz?cy Janusz Graczyk) i j?zyka angielskiego (prowadz?ca Monika Morawska). Uzbiera?o si? ponad trzydziestu s?uchaczy, zorganizowali?my dwa spotkania z ciekawymi lud?mi: Wyk?ad dr Alicji Paczoskiej-Hauke po?wi?cony problematyce „?o?nierzy wykl?tych” oraz spotkanie z kujawskim mi?o?nikiem dziejów lokalnych, kolekcjonerem i wydawc? – Januszem Borkowskim. Odbyli?my te? jedn? wycieczk? do Sejmu (na zaproszenie Marsza?ka Jerzego Wenderlicha) i zwiedzili?my Muzeum Powstania Warszawskiego. Uroczysto?? zako?czenia zaj?? i wr?czenia specjalnych dyplomów dla studentów-seniorów u?wietnili:  Panie Halina Kurdupska – Przewodnicz?ca Rady Gminy B?dkowo i Barbara Kurzyp – Przewodnicz?ca Komisji O?wiaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Spo?ecznej oraz dyrektor gimnazjum Ryszard St?pkowski. Po cz??ci uroczystej absolwenci naszej b?dkowskiej uczelni zasiedli do sto?ów z przygotowanymi przez siebie smakowito?ciami, za? o cz??? grillow? zadba? student-senior Stanis?aw Skowro?ski. Mi?ym akcentem by?y podzi?kowania, kwiaty i sympatyczne upominki od s?uchaczy dla „profesorów”. ?eby?my jednak mogli jeszcze powspomina? studenckie czasy, umówili?my si? na jesie?, na wspóln? wycieczk?, ?eby historyczn? wiedz? sprawdzi? w praktyce. (JN)

Poprawiony: poniedziałek, 25 czerwca 2012 22:14
 
Piknik edukacyjny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 25 czerwca 2012 21:23

   W pi?tek, dnia 15.06.2012 r. odby? si? w naszym gimnazjum piknik edukacyjny zorganizowany przez firm? Inter_Edu z Gdyni w ramach projektu "Za r?k? z Einsteinem" - edycja II, w którym wzi?li?my udzia?. Piknik mia? na celu zach?cenie nas do edukacji, a jego motto brzmia?o: "Zabaw? uczy? - uczy? zabaw?". Ka?dy ucze? spróbowa? swoich si? w dziedzinie informatyki, optyki, multimedialnej biologii, konstrukcji, chemii i genetyki. Dowiedzieli?my si?, na czym polega dyfrakcja, dyspersja i polaryzacja. Nagrywali?my filmy showmotion. Wspólnie powtórzyli?my za pomoc? tablic interaktywnych wiedz? o budowie cz?owieka i genetyk?. Wytwarzali?my pr?d za pomoc? si?y mi??ni. Nauk? u?wietni?y efektowne pokazy z ogniem. Po odwiedzeniu wszystkich 7 stanowisk zostali?my pocz?stowani s?odk? bu?k? i sokiem. To ju? koniec projektu "Za r?k? z Einsteinem", tym bardziej cieszymy si?, ?e mogli?my go zako?czy? w tak mi?y sposób. Kinga Krajewska

Poprawiony: poniedziałek, 25 czerwca 2012 21:27
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piÄ…tek, 15 czerwca 2012 23:03

DSC07123

   Z pewno?ci? 14 czerwca 2012 roku zapisze si? na kartach gimnazjalnej kroniki wielkimi literami za spraw? naszych uczniów, którzy w stolicy w Finale Ogólnopolskiego Konkursu „Dumni z dziedzictwa” wywalczyli I miejsce, pozostawiaj?c za sob? dru?yny ze ?wiebodzina, Warszawy Je?ewa oraz Aleksandrowa ?ódzkiego. Dla szko?y wywalczyli 42” telewizor plazmowy, kino domowe oraz dodatkowo - w konkursie internetowym DVD. Ale na ten sukces musieli ci??ko przez blisko pó? roku zapracowa?. Najpierw haftuj?c prac? konkursow? z?o?on? z 42840 krzy?yków, a po zakwalifikowaniu si? do Fina?u – przygotowuj?c si? z wiedzy o czasach Stanis?awa Augusta Poniatowskiego oraz do „obrony” tematu pracy i sposobu jej wykonania. W pierwszym etapie cz??? 12 osobowego zespo?u, pod okiem pani Beaty Weso?owskiej wykonywa?o prac? – na s?owa uznania zas?u?y?y zw?aszcza And?elika Szafra?ska, Iza Erwi?ska, And?elika Witkowska, Monika Tomalak, Justyna Wienconek i Grzegorz Wasielewski. Natomiast w drugim, (o co zadba? pan Józef Nowakowski), ca?a dwunastka musia?a sporo napoci? si? poznaj?c osiemnastowieczne dzieje naszego kraju, oraz przygotowuj?c si? do obrony. ?eby jednak by?o sprawiedliwiej – mniej do nauki dosta?a grupa hafciarska.

     Do stolicy wyjechali?my o 9 rano. Tu s?owa ogromnego uznania nale?? si? organizatorom konkursu, bowiem mieli?my zapewniony dowóz i przywóz (podobnie jak rok temu w podobnym konkursie do Wilanowa). Podró? odbyli?my w mi?ym towarzystwie gimnazjalistów z Je?ewa, bowiem organizatorzy tak zaplanowali tras? przejazdu, ?e mogli?my odby? j? jednym autobusem. W ?azienkach byli?my o  trzynastej. Krótkie powitanie i zwiedzanie Pa?acu na Wodzie – letniej rezydencji króla Stasia. Punktualnie o czternastej zacz??y si? fina?owe zmagania. Wielu i to nie tylko naszych uczniów, w onie?mielenie wprawi? wystrój Sali Balowej, bowiem finalistów powitano i ugoszczono i?cie po królewsku. Komisji konkursowej przewodniczy? pan Tadeusz Zielniewicz – dyrektor Królewskich ?azienek oraz g?ówny sponsor konkursu - Maciej Owczarek – Prezes Enei. Po cz??ci powitalnej ka?da z dru?yn wylosowa? zestaw pyta?, na które przed komisj? nale?a?o udzieli? odpowiedzi. I chyba nasi musieli by? dobrze przygotowani teoretycznie, skoro wszyscy byli gotowi stawi? czo?a  komisji, a co nas szczególnie ucieszy?o – równie? pierwszoklasi?ci. Na wylosowane pytania, (m.in. Kiedy i w jakich okoliczno?ciach postawiono w ?azienkach pomnik Fryderyka Chopina? Czym jest „true madame” i na czym polega? Czy – jaki kurant wygrywa zegar w budynku Podchor??ówki?) bezb??dnie odpowiedzia?y: Magda Miko?ajewska, And?elika Witkowska, Natalia Kwiatkowska, Justyna Wienconek, Weronika Kotowska i Joanna Puchalska). Ale najtrudniejsze by?o jeszcze przed nami – na podstawie specjalnie przygotowanej multimedialnej prezentacji musieli?my uzasadni? wybór tematu i formy wykonania pracy konkursowej zatytu?owanej „Bo widzisz wnusiu, to by?o tak…” W tej roli doskonale spisali si? Kinga Krajewska i Grzegorz Wasielewski. Ich niew?tpliwy talent prezenterski i kilka godzin prób robi?o naprawd? wspania?e wra?enie. A potem nasta?a d?uga chwila oczekiwania na ostateczn? decyzj? Jury. ?eby nieco z?agodzi? emocje i zdenerwowanie, poproszono nas do s?siedniej Sali, gdzie ju? czeka? królewski pocz?stunek – mnóstwo pyszno?ci, do konsumpcji których zabrali?my si? z ochot? ale i ogromn? co tu ukrywa? przyjemno?ci?. (Chcia?oby si? powiedzie?: Oj fajne ?ycie mieli kiedy? królowie, nie ma co!). 

   Wreszcie moment najwa?niejszy – og?oszenie wyników. Wszyscy, nie tylko nasi uczniowie trzymali mocno zaci?ni?te palce, wida? by?o coraz wi?ksze emocje. Pan Zielniewicz odczytuje: wyró?nienia otrzymuj? dru?yny z Aleksandrowa ?ódzkiego i Je?ewa. Trzecie miejsce - Warszawa , drugie ?wiebodzin… i w tym momencie (zanim  zosta?o to odczytane) z miejsca gdzie siedzieli nasi ogromny krzyk rado?ci, Hurra! Wygrali?my. Uradowane twarze gdy dyrektor ?azienek wr?cza? g?ówn? nagrod? i upominki dla uczniów (wszyscy nauczyciele otrzymali album malarstwa Rembrandta w zbiorach ?azienkowskich) i duma, ?e to my z ma?ego B?dkowa dali?my rad? pokona? rówie?ników z du?ych miast. A potem ob?adowani nagrodami przemaszerowali?my przez ?azienkowskie ogrody do autobusu i powrót do domu, przerwany a jak?e wizyt? w Mc Donaldzie (bo co to za wycieczka bez tej atrakcji) i oko?o 21:30 dotarli?my szcz??liwie i szcz??liwi do B?dkowa.

Poprawiony: piÄ…tek, 15 czerwca 2012 23:42
 
WiÄ™cej artykuĹ‚Ăłw…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 18

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Leona Ludomira
Jutro: Roberta Eleonory

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content