Rok szkolny 2004/2005
Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Szafra?ska And?elika   
piÄ…tek, 02 listopada 2012 23:05


alt

 

Tego w?a?nie dnia na pi?tej godzinie lekcyjnej uczniowie i nauczyciele zebrali si? w sali gimnastycznej. Uczniowie klasy Ia przygotowani przez nauczyciela historii pana R. St?pkowskiego i nauczyciela sztuki pana R. Mroczkowskiego przedstawili inscenizacj? po?wi?con? konstytucji 3 Maja. Wyst?pili, oni w strojach galowych i historycznych. Mimo lekkiej tremy - ?adnie i ciekawie zaprezentowali program artystyczny. Pó?godzinny wyst?p zako?czy? si? owacjami.

 

 

Poprawiony: środa, 14 listopada 2012 16:56
 
Eugeniusz Kwiatkowski PDF Drukuj Email
Wpisany przez Szafra?ska And?elika   
piÄ…tek, 11 maja 2012 20:48

alt

 

W 20 rocznic? ?mierci Eugeniusza Kwiatkowskiego w Publicznym Gimnazjum im. W?adys?awa Stanis?awa Reymonta w B?dkowie odby?o si? uroczyste, w którym uczestniczy?o wielu znanych go?ci. Na zaproszenie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokó?” przyby?a mieszkaj?ca w Bydgoszczy Zofia Kwiatkowska – ?ona sportowca. Obecni byli koledzy i przyjaciele z okresu pocz?tków kariery: Longinia Jaskólska i Marian ?wi?tkowski.

 

 

alt

 

Uroczysto?? po?wi?con? olimpijczykowi u?wietnili: wicemistrzyni olimpijska w judo z Atlanty – Aneta Szczepa?ska z trenerem Romanem Stawi?skim. Donios?o?? spotkania podkre?li?a obecno?? w?adz gminy z wójtem Ryszardem Kobusem.

 

 

alt

 

 

 

By?y wspomnienia, ?zy wzruszenia, wspania?e pokazy gimnastyczne i walki judo w wykonaniu zawodników „Olimpijczyka W?oc?awek”. Zofia Kwiatkowska dokona?a ods?oni?cia tablicy pami?tkowej po?wi?conej pami?ci wielki9ego sportowca. Go?cie i licznie zgromadzona m?odzie? mia?a mo?liwo?? obejrzenia wystawy opisuj?cej ?ycie i karier? sportowca. Spotkanie przygotowa? i poprowadzi? prezes UKS „Sokó?” Zdzis?aw Etynkowski.

 

alt

 

Eugeniusz Kwiatkowski – urodzony 22.11.1932r. w B?dkowie, ucze? Szko?y podstawowej w B?dkowie, sportowiec, reprezentant LZS B?dkowo, WKS „Zawisza” Bydgoszcz, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce w pchni?ciu kul?, reprezentant kraju, nale?a? do s?ynnego „wunderteamu”, uczestnik Mistrzostw Europy w Sztokholmie (1958) i Belgradzie (1962), olimpijczyk z Rzymu, ?o?nierz zawodowy, trener, wychowawca m?odzie?y. Eliza Etynkowska IIa.

 

Poprawiony: środa, 14 listopada 2012 16:32
 
Apel z okazji Dnia Ziemi PDF Drukuj Email
Wpisany przez Szafra?ska And?elika   
piÄ…tek, 02 listopada 2012 23:08


alt

 

W naszej szkole odby? si? apel z okazji Dnia Ziemi. Inscenizacj? pt "Mitologia ekologiczna" przygotowa?a klasa Ic pod kierunkiem wychowawcy Marii G?owackiej i p. Haliny Dondalskiej nauczycielki j?zyka polskiego. Uczniowie w sposób zabawny i ciekawy przedstawili problematyk? ekologiczn?.

 

 

 

Poprawiony: środa, 14 listopada 2012 16:40
 
Przedstawienie profilaktyczne "Jak ja na to patrz??" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Szafra?ska And?elika   
piÄ…tek, 02 listopada 2012 23:11

Spektakl ten przygotowany przez Teatr "Kurtyna" z Karkowa podejmowa? istotne dla wspó?czesnej m?odzie?y problemy: przemocy w rodzinie, samotno?ci, braku tolerancji, braku przyjació?.

 

Szanuj mnie, ?ebym szanowa?a innych

wybaczaj, ?ebym umia?a wybacza?

s?uchaj, ?ebym umia?a s?ucha?

nie bij, ?ebym nie bi?a

nie poni?aj, ?ebym nie poni?a?a

rozmawiaj ze mn?, ?ebym umia?a rozmawia?

nie wy?miewaj

 nie obra?aj

nie lekcewa?

kochaj mnie, ?ebym umia?a kocha?

 
Jan Pawe? II PDF Drukuj Email
Wpisany przez Szafra?ska And?elika   
piÄ…tek, 02 listopada 2012 23:27

alt

 

7 kwietnia w naszej szkole odby? si? apel po?wi?cony pami?ci Jana Paw?a II.

 

Poprawiony: piÄ…tek, 16 listopada 2012 23:56
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 7

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Leona Ludomira
Jutro: Roberta Eleonory

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content