Rok szkolny 2003/2004
Zako?czenie roku szkolnego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Szafra?ska And?elika   
piÄ…tek, 11 maja 2012 20:05

25 czerwca 2004r. prze?ywali?my zako?czenie roku szkolnego. Prze?yjmy to jeszcze raz.

 

 

 

Poprawiony: sobota, 10 listopada 2012 17:28
 
Absolwenci PDF Drukuj Email
Wpisany przez Szafra?ska And?elika   
piÄ…tek, 11 maja 2012 20:02

Klasa IIIa:

Scan_205

B?czkowska Magdalena

Biernacka Agnieszka Anna

Biernacka Renata Anna

Czarniak Ma?gorzata Barbara

Fabisiak Ewelina

Gawro?ska Joanna

Hofman Monika

Jab?o?ska Aneta El?bieta

Jó?wiak Aneta

Jó?wiak S?awomir

Kaszubski Rafa?

K?para Wojciech Andrzej

Kotlarz Piotr

Lewandowski Pawe?

Lewandowski Piotr

Machalski Sebastian

Ma?ob?ocka Ewelina

Ma?ob?ocki Rafa?

Odwa?ny ?ukasz

Rawska Anna

Szopska Bo?ena El?bieta

Walczak Sebastian W?odzimierz

Wi?niewska Monika

Zieli?ski Arkadiusz Józef

?ywica Daria

Wychowawca: p. Halina Dondalska

 


Klasa IIIb:

Scan_207

B?czkowski Maciej

Brzezi?ska Ewa

Caba?ski Mariusz

Chojnicki Mariusz

Dalasi?ska Karolina

Grzegórski Mariusz

Grzelak Ilona

Jasi?ska Beata

K?os Tomasz Grzegorz

Kuropatwi?ska Alicja

Lewandowski Patryk

Muster Dawid

Muster Wioleta

Nowakowski ?ukasz

Popio?kiewicz Rados?aw

Rakoca Jan

Smoli?ska Marta

Sobkowski Tomasz

Ward?ga Ariel

Wo?niak Sonia

Wódecki Ireneusz Gabriel

Zaj?c Tomasz Roman

Zboi?ska Ewelina

Wychowawca: p. Ryszard St?pkowski

 


Klasa IIIc:

Scan_209

Chlewicki Dawid Krystian

D?bek Agata

D?bek Jacek

Dondalski Daniel Kamil

Erwi?ska Kamila

Figurowska Marlena

Gosty?ski Janusz Remigiusz

Gradowski Jakub

Gradowski Piotr

Gr?cikowska Ewelina Maria

Jaskólska Lidia

Kotowski Krystian Kamil

Lewandowski ?ukasz Daniel

Majchrzak Aleksandra Ma?gorzata

Noco? Magdalena

Pacholski Maciej

Saba?a – Sobolewski Dawid

Skowro?ska Monika

Stefa?ska Ilona

Szuflewski Bartosz

Szulc Sylwia Kamila

Tobolski Jacek

Urba?ska Luiza

Wo?niak ?ukasz

Zapiec Edyta

Wychowawca: p. Maria G?owacka

Poprawiony: sobota, 26 maja 2012 12:09
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Szafra?ska And?elika   
piÄ…tek, 11 maja 2012 20:01

Scan_201

 

Zanim 28 maja w Radziejowie Kamila Stolcman wywalczy?a III miejsce w III Powiatowym Konkursie Wiedzy o Regionie „Bitwa pod Radziejowem – P?owcami w Historii i Legendzie” ca?? kilkunastoosobow? grup? cz?onków kó?ka historycznego, którzy do niego przyst?pili, czeka?o kilka miesi?cy solidnych przygotowa?. Nale?a?o bowiem przeczyta? kilkana?cie ksi??ek i artyku?ów po?wi?conych nie tylko samej bitwie, ale ?okietkowi i jego czasom. Trudno?? polega?a nie tylko na tym, ?e trzeba by?o przeczyta? mnóstwo si? naczyta?, ale na trudno?ci w zdobyciu niektórych pozycji (szczególnie tych, które dotyczy?y szlaków turystycznych i zabytków). Eliminacje szkolne wygra?a: Wioletta Wi?niewska, Ada Kowalska, Kamila Stolcman. Poniewa? jednak fina? odbywa? si? w tym samym dniu, w którym dwie pierwsze dziewczyny by?y na wycieczce szkolnej, dlatego nasz? szko?? reprezentowa?y: Kamila Stolcman, Justyna Skowro?ska, Ola Baryza. Wielomiesi?czne ?l?czenie nad ksi??kami i mapami przynios?o sukces Kamili – III miejsce.

 

Jednym z wiod?cych zada? kó?ka historycznego od dwóch lat jest poznawanie dziejów lokalnych gminy B?dkowo. To efekt realizacji autorskiego programu edukacji regionalnej. Niestety kapry?na pogoda tej wiosny (zimno i deszcz) uniemo?liwi?y zrealizowanie zaplanowanych wycieczek rowerowych po gminie, w trakcie których kó?kowicze mieli szuka? ?ladów przesz?o?ci, aby je lokalizowa?, opisa? i opracowa?. 12 czerwca o godzinie 10.00 wyruszyli?my spod szko?y zaliczaj?c kolejno: Kujawk?, Wysocinek, Wysocin, Kry?sk, Bachórk?, Jaranowo, B?dkowo. Przewodnikami po polnych drogach by?y dziewczyny z Wysocina. Naszym g?ównym celem by?o odszukanie w lesie na Bachórce zapomnianego cmentarza i dzi?ki Monice nam si? to uda?o. Zastali?my rzeczywi?cie smutny widok. Zdewastowane groby, porozrzucane tablice. W dziewczynach obudzi?a si? prawdziwa ?y?ka odkrywców i badaczy. Bez cienia l?ku przedziera?y si? przez zaro?la, aby na poro?ni?tych mchem p?ytach nagrobnych, usuwaj?c mech i zanieczyszczenia odczyta? inskrypcje. Ku naszemu zdziwieniu najstarszy napis pochodzi? z roku 1799. W drodze powrotnej stan?li?my nad kana?em Bachorza, ?eby spróbowa? ustali?, gdzie to te? w czasach W?adys?awa Jagie??y w Bachórce (wtedy jeszcze Swarowie) móg? powsta? m?yn wodny. Nie znale?li?my niestety ?adnych ?ladów – ale… postanowili?my w nowym roku szkolnym odby? piesz? w?drówk? wzd?u? Bachorzy. Po 14.00 godzinie wrócili?my szcz??liwie do B?dkowa. Wycieczka by?a udana, cho?by z tego wzgl?du, ?e b?dkowska cz??? uczniów dopiero w jej trakcie u?wiadomi?a sobie: „Jaka du?a jest nasza gmina”. Józef Nowakowski.

 

Scan_204

 

Poprawiony: piÄ…tek, 25 maja 2012 22:46
 
Dzie? patrona szko?y PDF Drukuj Email
Wpisany przez Szafra?ska And?elika   
piÄ…tek, 11 maja 2012 19:55

Dnia 18.06.2004r. obchodzili?my w naszym gimnazjum „Dzie? Patrona”. Z tej okazji Samorz?d Uczniowski zaprosi? uczniów klas szóstych wraz z opiekunami, by zaprezentowa? im ma?? cz?stk? gimnazjalnej dzia?alno?ci artystycznej. Chcieli?my przybli?y? go?ciom sylwetk? naszego patrona – W?adys?awa Stanis?awa Reymonta. W programie zawarli?my:

- przedstawienie fragmentu „Ch?opów”

- konkurs krasomówczy „Pod kujawsk? strzech?, na kujawskich ??kach”

- wyst?py muzyczno-wokalne i recytatorskie laureatów oraz wyró?nionych na konkursach

- zapoznanie przysz?ych pierwszoklasistów z obiektem szkolnym.

 

Poprawiony: środa, 14 listopada 2012 16:08
 
Wycieczka PDF Drukuj Email
Wpisany przez Szafra?ska And?elika   
piÄ…tek, 11 maja 2012 19:54

Podró?owanie jest specyficzn? form? poznawania, wychodzenia poza obr?b w?asnego miejsca zamieszkania, celem zdobycia wiedzy i wzbogacenia siebie w nowe krajobrazy. W my?l powiedzenia „cudze chwalicie swego nie znacie…” wybrali?my si? w czterodniow? podró?, której celem by? region krakowsko-cz?stochowski. Charakteryzuje si? on wieloma atrakcyjnymi miejscami, od pi?knych form skalnych Jury Krakowsko-Cz?stochowskiej, ruin zamków, malowniczych krajobrazów, po wspania?e zabytki Krakowa i Cz?stochowy.

Scan_195

Swoj? wycieczk? rozpocz?li?my od Jasnogórskiego sanktuarium, które „ca?ego ?wiata swojemu znaczeniem przerasta” jak pisa? w roku 1568r. Grzegorz z Samborza. Sanktuarium to jest skarbnic? pami?tek narodowych, o czym mogli?my si? przekona? zwiedzaj?c chocia?by klasztorny skarbiec. Cenne wota zostawiali to królowie, a za ich przyk?adem hetmani, przywódcy powsta? narodowych, arty?ci, pisarze, ?o?nierze. Jednak o wyj?tkowo?ci tego miejsca nie stanowi? dzie?a sztuki z?otniczej, militaria, trofea wojenne,, insygnia w?adzy i sztandary. Skarbem niew?tpliwie najwi?kszym, przyci?gaj?cym zw?aszcza katolików jest obraz Matki Bo?ej Jasnogórskiej. To w?a?nie z jej wizerunkiem zachowanym w umy?le i sercu pod??yli?my dalej, do Krakowa, gdzie czeka?a na nas „Wizyta królów na Wawelu. Stoi on na wysokim wzgórzu opasanym wst?g? Wis?y i od prawie tysi?ca lat czuwa nad Polsk?. Otwarte by?y dla nas wszystkie jego tajemnice. Ka?de miejsce nios?o ze sob? co? interesuj?cego. Bez wzgl?du na to, czy by?y to komnaty zamkowe, skarbiec, zbrojownia, czy katedra, w której spoczywaj? królowie i bohaterowie narodowi. Zdawali?my sobie spraw?, ?e dotykamy historii. B?d?c w Katedrze Wawelskiej nie mogli?my nie wej?? na jedn? z dziesi?ciu wie?. Nasz? uwag? skupi?a ta najwy?sza i najbardziej znana – Zygmunta, gdzie mie?ci si? „król dzwonów i dzwon królów”. Ka?dy z nas dotyka? jego serca wiedz?c, ?e zapewni nam to szcz??cie i spe?nienie marze?. Zobaczyli?my równie? „ow? s?awn?” Smocz? Jam?, któr? jak dowiedzieli?my si? od przewodnika a? do XVI wieku zamieszkiwali ludzie. Do tej pory pytamy siebie sk?d wzi??a si? legenda o Smoku Wawelskim, któr? opowiadali nam rodzice? To legendy w?a?nie dodaj? temu miastu atmosfery niepowtarzalno?ci i unikalno?ci. Krak, Rynek Krakowski, Sukiennice, historia dwóch wie? ko?cio?a Mariackiego, Pan Twardowski… ubarwi? nam dzieci?stwo. Kraków po?egnali?my z ?z? w oku, któr? jednak dotarli?my w ?wiat podziemi, labiryntów, kopalnianych korytarzy. Czeka?a na nas niezwyk?a i tajemnicza w?drówka po kopalni soli w Wieliczce. Wszystko to zachwyca?o: od kopalni ?w. Kingi a? po podziemne s?one jeziora. Nawet nie przypuszczali?my, ile i co mo?na zrobi? z soli?! Trudno jest opisa? wszystkie wra?enia jakich doznali?my odwiedzaj?c wspomniane miejsca. Jeszcze trudniejszym jest przela? na papier krajobrazów jakie oferuj? spragnionym w?ócz?gi Tatry. Górskie widoki, piesze w?drówki: na Guba?ówk?, nad Morskie Oko wype?ni?y nam kolejny dzie?, który jak wszystko, co dobre szybko dobieg? do ko?ca. Podobnie jak i nasza wycieczka. Z ?alem w sercu rozstawali?my si? z górami odprowadzaj?c je smutnym wzrokiem z wn?trza autobusu. Cho? czeka?y na nas jeszcze Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, O?wi?cim (wstrz?saj?cy) da?a o sobie zna? nostalgia. Wracali?my do domu. Pomimo smutku, zadowolenia z prze?ytych chwil, pe?ni wspomnie?, którymi szybko chcieli?my podzieli? si? z najbli?szymi.

 

Scan_194

Opiekunami byli: p. Roman Mroczkowski, p. Ryszard St?pkowski, p. Halina Dondalska, p. Beata Wyborska. Udzia? w wycieczce bra?o 39 uczniów. Teresa Babicka.

Poprawiony: piÄ…tek, 25 maja 2012 22:33
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Leona Ludomira
Jutro: Roberta Eleonory

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content