Rok szkolny 2002/2003
Konkursy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Szafra?ska And?elika   

Nasi gimnazjali?ci w Top Gim 4

W 4 edycji konkursu na najlepsz? klas? gimnazjaln?, organizowanym przez „Gazet? Pomorsk?”, uczestniczy?y dwie klasy, którym przysz?o si? zmierzy? z ponad 3000 uczniów ze 123 klas z terenu ca?ego województwa Kujawsko – Pomorskiego. Obydwie spisa?y si? doskonale, bowiem klasa p. Marii G?owackiej – IIc , zaj??a IV miejsce, natomiast klasa p. Józefa Nowakowskiego – IIIc, miejsce VI. To dobry wynik, ale dla uczniów klasy IIIc, którzy w ubieg?ym roku zaj?li II miejsce, to zaledwie powtórzenie rezultatu sprzed dwóch lat.

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym

Reprezentanci naszej szko?y zaj?li II miejsce: S?awomir Jó?wiak (IIa), Rafa? Kaszubski (IIa), Wojciech K?para (IIa)

Mi?dzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2003”

Wyró?nienia otrzyma?o 5 uczniów naszej szko?y: Marcel Mroczkowski (IIIa), Monika Hofman (IIa), Magdalena Kulpa (IIIb), Sebastian Walczak (IIa), Aleksandra Majchrzak (IIc)

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Ocali? od zapomnienia zabytki regionu”

Uczestniczyli uczniowie I klas. Zakwalifikowano 12 prac. Wyró?nienia otrzyma?y: Patrycja Majchrzak, Justyna Skowro?ska.

Sportowe sukcesy

10.09.2002 – Mistrzostwa Okr?gu M?odzików w LA we W?oc?awku:

I miejsce – Marcel Mroczkowski – skok wzwy?

II miejsce – Jakub Urba?ski – pchni?cie kul?

III miejsce – Damian Pasturczak – 300m.

I miejsce – sztafeta 4x100m.: M. Mroczkowski, D. Pasturczak, J. Urba?ski, ?. Kotlewski, D. Kobus

V miejsce – Dawid Kobus – 1000m.

15.09.2002 – Miting Rzutowy im. Eugeniusza Kwiatkowskiego:

I miejsce – J. Urba?ski

I miejsce – M. Kaszubska

28.09.2002 – VII Bieg im. W?adys?awa ?okietka:

III miejsce – D. Pasturczak

IV miejsce – P. Kotlarz

04.10.2002 – Powiatowa Gimnazjada – Indywidualne Biegi Prze?ajowe:

I miejsce – P. Kotlarz

IV miejsce – D. Pasturczak

IV miejsce – A. B?dzi?ska

18.10.2002 – Fina? V Wojewódzkiej Gimnazjady – Indywidualne Biegi Prze?ajowe – Bydgoszcz:

VII miejsce – Piotr Kotlarz

10.11.2002 – III Bieg Niepodleg?o?ci – Aleksandrów Kujawski:

I miejsce – Damian Pasturczak

III miejsce – Piotr Kotlarz

V miejsce – Dawid Kobus

IV miejsce – Aneta Brzezi?ska

Luty 2003 – Powiatowa Gimnazjada:

IV miejsce – koszykówka ch?opców

Luty 2003 – Mistrzostwa Szko?y w tenisie sto?owym:

I miejsce – Marta Grzanka

I miejsce – Tomasz K?os

03.04.20- Powiatowa Gimnazjada w pi?ce no?nej:

V miejsce – ch?opcy

01.05.2003 – „1 – Majówka z Pi?k? No?n?”

II miejsce – ch?opcy

Powiatowa Gimnazjada –dru?ynowy tenis sto?owy:

I miejsce – Nadia St?pkowska (IIIc), Marta Grzanka (IIIc)

 
Po?egnanie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Szafra?ska And?elika   

alt

 

Up?ywa szybko ?ycie, przychodz? chwile po?egna?. W tym roku rozstaje si? z nami, odchodz?c na emerytur? Pani Maria Wierzchowska, nauczycielka j?zyka polskiego, która w szkole przepracowa?a 23 lata. Trudno nam wyrazi? sw? wdzi?czno?? s?owami:

 

Nie

To niemo?liwe,

Zawsze zostaje to,

Co najwa?niejsze

I co si? nie da kupi?

Powiedzeniem,

W?asne uczucia

Doprawdy – nie czyny s? najtrudniejsze do wypracowania

Cho?by? naprawd? chcia?, nie powiesz nigdy.

Bezmierny mój d?ug wdzi?czno?ci,

Wi?c strof mi potrzeba jak w s?o?cu graj?ca kapela

?eby po ca?ym kraju rozs?awi? si?, rozgo?ci?

Pani wysi?ek – nauczyciela.

 

alt

 

Dzi?kujemy i ?yczymy Pani wszystkiego, co najlepsze: odbycia wymarzonych podró?y, spotka? z ciekawymi lud?mi, przebywanie w ulubionych przez Pani? terenach ?wiata. Takie ?yczenia sk?adali wdzi?czni uczniowie Publicznego Gimnazjum w B?dkowie.

 
Zako?czenie roku szkolnego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Szafra?ska And?elika   

W tym roku szkolnym wielu rodziców mog?o by? dumnych ze swych dzieci. By?y listy gratulacyjne, listy pochwalne…, które odbierali: pa?stwo Zieli?scy, pa?stwo Czarniakowie, pa?stwo Mroczkowscy, pa?stwo Kobusowie, pa?stwo Rudalscy, pa?stwo Szczupakowscy, pa?stwo Osi?scy. Nagradzanie uczniów sprawi?o zawsze p. dyrektor – H. Ma?eckiej prawdziwa rado??. Z r?k wójta gminy B?dkowo gratulacje odbiera Dawid Kobus – zdoby? najwi?cej punktów na egzaminie – 91. P. sekretarz E. Ruskowska – przekazuje nagrod? dla najlepszego ucznia – Dawida Kobusa i Emilii Rudalskiej. Chcemy dzisiaj podzi?kowa? za trud wielki – mi?o?? Wasz?, wi?c przyjmijcie od nas w darze najprawdziwsz? wdzi?czno?? nasz?. Dzi?kujemy po raz ostatni: Pani Dyrektor i Wam drodzy wychowawcy za trosk? i opiek? a? do ko?ca. Dzi?kujemy wszystkim, którzy sprawili, ?e nowe nieznane nam przed trzema laty gimnazjum by?o nam przyjazne. Tutaj czuli?my si? swobodni, rozumiani i bezpieczni. Stawali?my si? coraz doro?lejsi, bogatsi w umiej?tno?ci i wiedz?. A dzisiaj k?aniam si? nisko – wszystkim. Patrycja Pawlak (IIIb), Magda Kulpa (IIIb), Ewa Andrusiak (IIIb) i wszyscy trzecioklasi?ci. Joanna Walczak i Kamil Prusak rozbawili nas piosenk? pt. „Kamil, ty poucz si?”. Ewelina Brzezi?ska z kl. IIIb przez wiele lat gra?a na organach. Piosenk? pt. „Po?egnanie” klasy trzecie podzi?kowa?y za trud wychowawczy i dobre serca ca?ej Radzie Pedagogicznej i obs?udze. Przy akompaniamencie tej piosenki wr?czono kwiaty wszystkim pracownikom szko?y. Ze szko?a nasza rozstaj? si? trzecioklasi?ci. ?yczymy im wielu sukcesów w nowych szko?ach, rado?ci z ?ycia, prawdziwych przyjació?, a przede wszystkim bycia sob?. Kiedy b?dzie Wam smutno, przypomnijcie sobie wiersz Dauglasa Mallocka, który potrafii uzmys?owi? ka?demu cz?owiekowi to – co jest wa?ne w ?yciu:

 

Je?li nie mo?esz by? sosna na szczycie pagórka,

B?d? krzaczkiem w w?wozie – jednak b?d?

Najmilszym ma?ym krzaczkiem, skoro nie mo?esz by? drzewem.

(…) Je?li nie kapitanami, to b?d?my za?og?,

To jest by? mo?e odpowiednie dla nas

S? wielkie dzie?a do spe?nienia, bywaj? mniejsze,

A my podejmujemy te w zasi?gu r?ki.

Je?li nie mo?esz by? drog?, b?d? ma?? ?cie?yn?

Je?li nie s?o?cem, b?d? chocia? gwiazdeczk?,

Nie rozmiar stanowi – czy wygrasz, czy przegrasz

B?d? najlepszym, czym potrafisz by?!

 

Wakacje ju? tu?, tu?… jeszcze tylko… ?wiadectwa i nagrody… i pozostanie ?yczy?: pogody na co dzie?, deszczu niewiele, u?miechu co dnia, spotka? przy ognisku w górach, nad morzem lub w ogródku u s?siada, w gronie znajomych i przyjació? (tych prawdziwych), czyli s?owem wspania?ego wypoczynku w czasie nieko?cz?cych si? wakacji. Nagrody ksi??kowe zawsze sprawiaj? wszystkich docenionych, ogromn? rado?ci? i dum?. Na uroczystym zako?czeniu roku szkolnego 2002/2003 grupa uczniów bior?cych udzia? w „Intreriadzie” otrzyma?a rowery. By?a to niespodzianka, która sprawi?a wielk? rado??. Nale?y doda?, ?e niektórzy nagrodzeni uczniowie przyznali, ?e jest to ich pierwszy w ?yciu w?asny rower.

 
Absolwenci PDF Drukuj Email
Wpisany przez Szafra?ska And?elika   

Klasa IIIa

Wychowawca: Mariola Wierzchowska

alt

Balcerzak Martyna

B?czkowka Joanna

B?czkowski Wojciech

Budzi?ski Eryk

Centkowski Kamil

Czarniak Anna

Danielewski Adam

Der?gowska Sylwia

Kluza Rados?aw

Kobus Dawid

Kobusi?ski Damian

Kranc Magdalena

Kurant Bart?omiej

Molenda ?ukasz

Mroczkowski Marcel

Osi?ska Izabela

Paliwoda ?ukasz

Przybysz Arkadiusz

Rakoca Marta

Ro?nowska Sylwia

Ruskowska Aleksandra

Sobkowiak Monika

Strzelecka Iwona

Szachu?a Kinga

?ladewski Maciej

Tuszy?ska Agnieszka

Tuszy?ska Katarzyna

Ziemkiewicz Krzysztof

 

Klasa IIIb

Wychowawca: Teresa Babicka

alt

Andrusiak Ewa

Banasiak Milena

Brzezi?ska Ewelina

Cho?tyn ?ukasz

Chrupek Joanna

Galczak Ksenia

Gorzycka Paulina

Ko?cielna Sylwia

Kretkowska Natalia

Kr?pe? Pawe?

Kujawa Milena

Kulpa Magdalena

Kurosad Joanna

Mazurek Marta

Pali?ska El?bieta

Pawlak Patrycja

Pinkowska Agnieszka

Piasecka ?aneta

Popio?kiewicz Marcin

Racinowski Krzysztof

Ratajczyk Agnieszka

Rudalska Emilia

Sobkowiska Joanna

Szczupakowska Marzena

Walczak Janina

Wi?ckowska Mariola

Zieli?ska Mariola

?ychlewicz Dorota

 

Klasa IIIc

Wychowawca: Józef Nowakowski

alt

Baryza Joanna

B?dzi?ski Damian

Brzezi?ski Tomasz

Chlewicki Zbigniew

Grzanka Emilia

Grzanka Marta

Kotlewski ?ukasz

Kotowska Ewelina

Koz?owski Piotr

Kramarska Natalia

Kuli?ska Magdalena

?aski Rafa?

?odygowski Arek

Makowski Artur

Pasi?ska Agnieszka

Pasturczak Damian

Prusak Kamil

Ro?nowska Iwona

Saba?a – Sobolewski Arek

Saba?a – Sobolewski Micha?

Sikorska Katarzyna

St?pkowska Nadia

Szuflewska Karolina

Szulc Wiotetta

Szperkowska Agata

Tulimowska Monika

Urba?ska Agnieszka

Urba?ska Ewelina

Urba?ski Jakub

Urba?ski Tomasz

 
Konkurs - Unia Europejska PDF Drukuj Email
Wpisany przez Szafra?ska And?elika   

Konkurs plastyczny – plakat „Europa XXI wieku”

alt

Co wiemy o Unii Europejskiej?

alt

Interpretacja wokalno – instrumentalna utworu „Oda do rado?ci”

alt

Konkurs plastyczny wygra?a klasa Ia natomiast w pozosta?ych konkurencjach najlepsza okaza?a si? klasa IIb – brawo!

alt

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 9

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Leona Ludomira
Jutro: Roberta Eleonory

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content