Rok szkolny 2000/2001
Po?egnanie roku 2000/2001 PDF Drukuj Email
piÄ…tek, 12 listopada 2010 00:53

   Rok szkolny prze?omu tysi?clecia 2000/2001 dobieg? ko?ca. Sporo by?o rozmaitych prze?y?, wydarze?, nawet nieporozumie? czy zb?dnych emocji, ale równie? rado?ci i zabaw. 16-05-2001 r. odby? si? po raz pierwszy konkurs na dyrektora gimnazjum. Dyrektorem zosta?a jedyna kandydatka pani H. Ma?ecka - pe?ni?c? t? funkcj? od pocz?tku szko?y tj. od dwóch lat. W dniu 22 czerwca 2001 r. z rado?ci? odbierali?my nagrody i ?wiadectwa promuj?ce nas do nast?pnej klasy. Teraz nadszed? czas na zas?u?ony odpoczynek. Do widzenia szko?o! ?egnaj a? do trzeciego wrze?nia. Marta Mazurek kl. Ib

 
I palma pierwsze?stwa PDF Drukuj Email
piÄ…tek, 12 listopada 2010 00:48

   Dnia 15.06.2001r w naszym gimnazjum odby?a si? pierwsza palma pierwsze?stwa. Ka?da klasa by?a poinformowana o przebiegu zabawy, musia?a tak?e przygotowa? prezentacje klasy oraz rozrywk?. Organizatorem by? pan Zdzis?aw Etynkowski, który prowadzi? wszystkie konkurencje: prezentacja klasy, rozrywka, biegi, krzy?ówka. Za ka?d? konkurencj? komisja przyznawa?a punkty. W komisji zasiadali: pani Beata Weso?owska, pan Andrzej Kuczy?ski i pan Janusz Graczyk. Najwi?ksz? liczb? punktów zdoby?a klasa IIc, która otrzyma?a puchar wr?czony przez pani? dyrektor. Ponadto trzy pierwsze miejsca otrzyma?y puchary ufundowane przez pana Etynkowskiego. Wszyscy ?wietnie si? bawili, dopisywa?a nam pogoda i na pewno d?ugo b?dziemy pami?ta? pierwsz? „Palm? Pierwsze?stwa”. Wioletta Hy?y

 
Pierwsze testy sprawdzaj?ce w klasach II a, b, c PDF Drukuj Email
piÄ…tek, 12 listopada 2010 00:46

alt

 

Pod koniec tego roku szkolnego Rada Pedagogiczna zorganizowa?a nam - uczniom II klasy gimnazjum testy, aby?my oswoili si? z ich wygl?dem oraz mogli sprawdzi? zdobyte wiadomo?ci. Testy by?y podzielone na dwie grupy: humanistyczny i matematyczno-przyrodniczy. Bali?my si?, bo nie wiedzieli?my, czego si? spodziewa?, a wi?c czego mamy si? uczy?. Nauczyciele straszyli nas, ?e b?d? obejmowa?y nasz? ca?? wiedze zdobyt? w gimnazjum. Jednak nie by?o tak ?le. Przyszli?my do szko?y stremowani, ale kiedy zacz?li?my rozwi?zywa? zdenerwowanie min??o. Przez ten próbny sprawdzian, zostali?my lepiej doinformowani, o tym co nas czeka za rok, jak sobie radzi?, jak umie?ci? odpowiedzi na kartkach. Agnieszka Pali?ska IIa

 

alt

 
Dwa wyjazdy PDF Drukuj Email
czwartek, 11 listopada 2010 18:48

Dnia 28 marca 2001 roku odby?a si? ma?a jednodniowa wycieczka drugich klas gimnazjum do Torunia. Wszystko zacz??o si? w ?ówkowicach, sk?d dwa autokary zawioz?y 73 uczniów do miasta. Wszystkim wydawa?o si?, ?e spektakl b?dzie nudny, gdy? nic nam nie mówi? tytu? „Damy i huzary” Aleksandra Fredry. Wbrew pozorom komedia by?a ?wietna, a w dodatku wspania?a i zrozumiale zagrana. Naprawd? wszystkim si? podoba?o. Po wyj?ciu, przed teatrem zrobili?my sobie zdj?cia. Nast?pnie pow?drowali?my do planetarium, zwiedzaj?c po drodze pi?kne zabytki. Seans by? niesamowity, wr?cz zapieraj?cy dech w piersiach. Obraz nieba noc?, uk?ady konstelacji wprawi?y nas w oczarowanie astronomi?. Nast?pnie przy pomniku Miko?aja Kopernika porozchodzili?my si? we wszystkie strony. Najwi?ksz? frajd? sprawi?o nam zje?d?anie z ruchomych schodów w Domu Towarowym. W drodze do autokarów zobaczyli?my jeszcze stary zamek. Miejmy nadziej?, ?e takich wspólnych wycieczek b?dzie jeszcze wi?cej. Monika Ward?ga IIb

  

alt

 

23 marca wraz ze swymi kole?ankami i kolegami oraz z opiekunami ca?y pi?tek sp?dzi?am w Toruniu. O godz. 9.00 wyruszyli?my dwoma autokarami. Rzecz? oczywist? jest to, ?e by?o w nich bardzo g?o?no i ?miesznie. Chyba nikt si? nie nudzi?. W Toruniu najpierw udali?my si? na przedstawienie wed?ug komedii A. Fredry „Damy i huzary”. By?o ono do?? ciekawe. Nast?pnie opiekunowie pozwolili nam na samodzielne zwiedzanie. Po czasie wolnym wyruszyli?my do planetarium. Planety i gwiazdy wirowa?y nam nad g?owami. Chyba wszyscy czuli dreszczyk emocji, gdy spadaj?ca kometa mia?a uderzy? tak jakby w ka?d? obecn? osob? na sali. Niestety ten seans trwa? krótko. Musieli?my wróci? do autokarów i ruszy? w drog? powrotn?. Nasza wyprawa dobieg?a ko?ca. My?l?, ?e warto by?o wzi?? w niej udzia?. Magdalena Kranc Ia

 

alt

 
Sami rz?dzimy, sami lekcje prowadzimy PDF Drukuj Email
czwartek, 11 listopada 2010 18:44

   Zamist wagarów w "Pierwszy dzie? wiosny' w szkole oddano w?adz? gimnazjalistom. Przeprowadzono konkurs na parodi? nauczycieli.

   I miejsce na przeprowadzon? na wysokim poziomie matematyk? zaj?? Pawe? Kr?pe? z Ic; II miejsce - Nadia St?pkowska i Aneta Goral; III miejsce za solidn? opiek? w klasie II przyznano Ewie Andrusiak i Magdzie Kulpie.

   Natomiast konkurs na "?piewaj?ce zespo?y" nie by? najlepiej przygotowany organizacyjnie. Zbyt wiele wybrano zagranicznych przebojów, których nie umiano za?piewa?. Zawiód? te? operator sprz?tu. Mo?e nast?pnym razem b?dzie ciekawiej?

 

 
Walentynki, Walentynki dla ch?opczyka i dziewczynki PDF Drukuj Email
czwartek, 11 listopada 2010 18:42

   Zabawa wspania?a, dla tych, którzy przyszli - na pewno si? uda?a! Nikt te? o godz. 20.00 (zgodnie z regulaminem) nie chcia? opuszcza? GOK Najpopularniejsze Walentynki to: Magda Kranc z Ia i Marta Lewandowska z IIc, a Walentych by?o a? trzech: p. J. Nowakowski, Maciek Maciejczak z IIb oraz Bartek Hejman z IIa.

 

walentynki

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Leona Ludomira
Jutro: Roberta Eleonory

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content