Rok szkolny 2006/2007
Byli?my na pikniku w Sad?u?ku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Szafra?ska And?elika   
niedziela, 28 paĹşdziernika 2012 15:18

     Nagrod? za ubieg?oroczny wysi?ek w programie „Pakiet Wrze?niowy” mia? by? piknik w Sad?u?ku. Zreszt? po to „Spoko – damy rad?” ca?y rok szkolny 2005/2006 zarabia?o prawdziwe pieni?dze, gromadzone na ksi??eczce SKO, aby na taki wypoczynek zas?u?y?. Po to m.in. by?y zbierane puszki : „Do puszki puszka – na wyjazd do Sad?u?ka” (zarobili?my 431 z?!). Nie uda?o si? zorganizowa? takiego biwaku rok temu, wi?c trzeba by?o to nadrobi?. W pi?tek 15 czerwca szkolnym autobusem 22 „pakietowiczów” wyjecha?o nad jezioro do gospodarstwa agroturystycznego „Cichy zak?tek” w Sad?u?ku. (www.sadluzek.neostrada.pl) Pogoda dopisa?a fantastycznie, umiej?cy p?ywa? sp?dzili w wodzie pod bacznym okiem nauczycieli ....po kilka godzin. W po?udnie odwiedzi?a nas red. Jadwiga Aleksandrowicz z „Gazety Pomorskiej” (artyku? na stronie gazety). By?a okazja powspomina? najwa?niejsze dzia?ania szkolnej firmy, porozmawia? o obecnych i przysz?ych pomys?ach i planach, zw?aszcza zwi?zanych z projektem „Przyjazna szko?a”, który rozpoczynamy ju? w lipcu. Wieczorem odwiedzi? nas dyrektor, aby by?o jeszcze bezpieczniej w nocy nad wod? (tak to wymy?lili opiekunowie „Spoko” – Janusz Graczyk i Józef Nowakowski). Dodatkow? atrakcj? (ca?kowicie gratis!) by?a nocna burza. Ale nie by?o czasu na strach, gdy? poza b?yskawicami, lekkimi grzmotami i s??nistym deszczem nic takiego si? nie wydarzy?o. No mo?e tylko ca?onocne ch?opaków rozmowy, nie bardzo pozwala?y niektórym zasn??. A rano po ?niadaniu oczywi?cie... k?piel i przed po?udniem powrót do domu. (JN)

 
Nasze gimnazjum w III W?oc?awskim Festiwalu Kultury, Nauki i Techniki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Szafra?ska And?elika   
niedziela, 28 paĹşdziernika 2012 13:38

 

alt

 

     Tak, tak – to nie pomy?ka. Nasze szkolne miniprzedsi?biorstwo „Spoko-damy rad?” uczestniczy?o czynnie w organizacji W?oc?awskiego Festiwalu. Jednym z tematów prezentowanych w?oc?awianom podczas Festiwalu by?a przedsi?biorczo??. A w tym przecie? jeste?my (a przynajmniej jeszcze rok temu byli?my) w ogólnopolskim wspó?zawodnictwie nie?li. Do pochwalenia si? swymi pomys?ami i osi?gni?ciami uzyskanymi w trakcie realizacji projektu edukacyjnego Fundacji Komandor pn. „Pakiet Wrze?niowy-Akademia Przedsi?biorczo?ci” zosta?y zaproszone cztery szkolne miniprzedsi?biorstwa: Najaktywniejsze trzy dru?yny z tegorocznej edycji „Pakietu Wrze?niowego” oraz my – jako dwukrotni laureaci - zdobywcy II miejsc w Konkursie Wiedzy Gospodarczej w 2005 i 2006 roku. Prawd? mówi?c stanowiska festiwalowe szkolnych miniprzedsi?biorstw by?y bardzo widoczne, gdy? firmy mia?y naprawd? czym si? pochwali?, a ?e nie przyjecha?y z pustymi r?koma, rozdawa?y zainteresowanym mieszka?com W?oc?awka firmowe reklamówki. My oczywi?cie rozdawali?my nasz firmowy produkt – czyli widokówki. S?owa podzi?kowania nale?? si? dyrektorowi – Ryszardowi Stepkowskiemu, który w sobotnie popo?udnie 19 maja przywióz? w?asnym autkiem Kasi? Lewandowsk?, Kasi? Bylick?, Sylwi? Grzegórsk? i Sylwi? Kobusi?sk? do W?oc?awka, aby nie tylko pochwali? si? sukcesami, ale przede wszystkim przypomnie?, ?e po naszej stronie Wis?y jest gimnazjum w B?dkowie z bardzo przedsi?biorczymi uczniami. (wi?cej o Festiwalu: www.cen.pl „KP CEN w III W?oc?awskim Festiwalu Kultury, Nauki i Techniki”.  (JN)

 


alt

Poprawiony: niedziela, 28 paĹşdziernika 2012 15:17
 
Akcja CDik PDF Drukuj Email
Wpisany przez Szafra?ska And?elika   
niedziela, 28 paĹşdziernika 2012 13:37

     Zako?czy?a si? drugo edycja akcji CD-ik polegaj?ca na zbiórce p?yt kompaktowych, których w tym roku uda?o nam si? zebra? 10 131. Bardzo dzi?kujemy tym wszystkim, którzy w??czyli si? do naszej akcji. WYGRALI?MY!!! Zebrali?my najwi?cej p?yt spo?ród wszystkich szkó? bior?cych udzia? w konkursie Organizator Przedsi?biorstwo Wielobran?owe Zaopatrzenia Technicznego "ZAPTECH" s.j. M.G.R. SOBA?SCY ufundowa? bogate nagrody w postaci kina domowego, laptopa i rzutnika multimedialnego z ekranem. Wr?czenie nagród w czasie zako?czenia roku.

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Szafra?ska And?elika   
niedziela, 28 paĹşdziernika 2012 13:34

     Jak przez kilkana?cie lat nie udawa?o si? zorganizowa? ani jednej nauczycielskiej wycieczki, tak w tym roku szkolnym odbyli?my ju? drug?. Zatem okres marazmu, zniech?cenia i zastoju mamy ju? chyba za sob?. Po bardzo udanej wyprawie do Drezna i Czech - Z.Etynkowski i A, Przywitowska przygotowali (2-4 maja) wypraw? jeszcze atrakcyjniejsz?. Tym razem zaprosili na w?drówk? tymi samymi trasami i w te miejsca, gdzie Janusz Laskowski podkochiwa? si? w Beacie. Tak, tak – zwiedzili?my okolice Augustowa. A wieczorem, po smacznym i obfitym posi?ku przysz?a pora na ta?ce. A? mi?o by?o patrze? jak grupa ?wietnie si? integruje. Poprzednia wycieczka musia?a by? naprawd? udan?, skoro w wyprawie augustowsko-wile?skiej uczestniczyli prawie ci sami „podró?nicy”.
     Nazajutrz po ?niadaniu wyruszyli?my w stron? Troków i Wilna. Znakomicie spisa?a si? nasza przewodniczka – pani Ma?gosia, która na ca?ej trasie przejazdu (drogami, których mo?emy im pozazdro?ci?!!!) raczy?a nas interesuj?cymi opowie?ciami o kraju, z którego pochodzili Jagiellonowie.
Na pocz?tek zwiedzili?my znakomicie zrekonstruowany zamek Wielkich Ksi???t Litewskich w Trokach. (Co tam zamek! Naszych pa? nie da?o si? oderwa? od stoisk z bi?uteri? i ozdobami z bursztynu.) A gdy to si? ju? uda?o – wyruszyli?my w stron? Wilna, gdzie ju? na nas czeka?a druga przewodniczka, nauczycielka w polskiej szkole w Wilnie, która ?piewn? polszczyzn? znakomicie sprawdzi?a si? w tej roli. Na trasie wile?skiej w?drówki znalaz? si? m.in. Ko?ció? ?w. Piotra i Paw?a na Antokolu. Cmentarz na Rossie, Starówka z Ostr? Brama i Matk? Boska Ostrobramsk?, cerkiew ?w. Ducha, klasztor Bazylianów i katedra z grobami królewskimi.. Wielu z nas mia?o mo?liwo?? przej?? si? tymi samymi trasami, którymi dwa wieki temu przechadzali si? Adam Mickiewicz i Juliusz S?owacki. Przeszli?my si? ulicami Wilna tak, aby zahaczy? o te miejsca, w których ci wielcy poeci mieszkali, uczyli si?, i by? wi?ziony twórca „Pana Tadeusza.” Byli?my tu tylko kilka godzin, ale to wystarczy?o, aby?my mogli dotkn?? kawa?ka naszej wspólnej historii. A potem by? jeszcze posi?ek w podwile?skim zaje?dzie – (obowi?zkowo z ta?cami) i ... ca?onocny powrót do domu. O siódmej rano mo?e troch? zm?czeni, ale za to jak zrelaksowani, byli?my w B?dkowie. A w pa?dzierniku – wyruszamy na kolejna wypraw? – do Berlina. A co! Pora nadrobi? stracone lata. (JN)

 
Co s?ycha? w projekcie "Przyjazna Szko?a"? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Szafra?ska And?elika   
niedziela, 28 paĹşdziernika 2012 13:33

     Od kilku tygodni prawie 50 uczniów, którzy zg?osili ch?? poszukiwania zapomnianych ?ladów przesz?o?ci naszej ma?ej ojczyzny, mocno pracuje. Spotkania odbywaj? si? w soboty. S? to dwugodzinne zaj?ciach, podczas których uczniowie omawiaj? to, co do tej pory zrobili. Chwal? si? odnalezionymi dokumentami, informacjami o ?yj?cych w naszej gminie ludziach lub dawnych i bli?szych wydarzeniach. Na razie s? na etapie poszukiwania, porz?dkowania materia?ów – tylko uczniowie klas trzecich powinni si? bardziej stara?, gdy? swoje tematy wybrane do opracowania musza sko?czy? przed ko?cem roku, pozostali maj? czas do pa?dziernika. Jednym z ciekawszych zaj?? by?a wyprawa do Archiwum Pa?stwowego we W?oc?awku. Dzi?ki uprzejmo?ci dr Tomasza Dzikiego czwórka dziewczyn: Angelika, Ola, Paula i Benita przez kilka godzin przegl?da?a autentyczne archiwalia (Ksi?gi ludno?ci sta?ej) dotycz?ce kilku miejscowo?ci z naszej gminy – wypisuj?c zmiany demograficzne w tych wsiach na prze?omie XIX/XX wieku. Ile frajdy sprawi?o wyszukiwanie w tych ksi?gach przodków swych rodzin. Oj nie by?o ?atwo – bo nie dosy?, ?e pismo nie zawsze czytelne, wyblak?e, to jeszcze prawie wszystkie wpisy po rosyjsku. Zobaczymy jak zebrane przez nie informacje zostan? przetworzone w „naukowe” opracowanie oraz prezentacj? multimedialn?. (JN)

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 5

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Leona Ludomira
Jutro: Roberta Eleonory

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content