ROK SZKOLNY 2008/2009
Biwak w Sad?u?ku PDF Drukuj Email

W ?rod? 17 czerwca uczestnicy projektu „I wróci? gar?ci? prochu w prostej ?o?nierskiej trumnie” wyjechali na biwak do Sad?u?ka.

Wyjazd rozpocz?li od przej?cia pod obelisk po?wi?cony Przemys?awowi Barthlowi. To nie przypadek, gdy? 13 czerwca przypad?a rocznica jego urodzin, a ponadto wokó? jego ?ycia i czynów toczy?y si? wszystkie dzia?ania projektowe. Symboliczne zapalenie znicza zamkn??o wi?c prac? gimnazjalistów w projekcie.

Nast?pnie, a? do godziny 20, by?o opalanie, gry w pi?k?, przeja?d?ki rowerem wodnym po jeziorze. Ch?opcy próbowali ?owi? ryby, ale beztroskie pla?owanie odci?gn??o ich od w?dkowania. Co jaki? czas by?o grillowanie, aby zbytnio nie zg?odnie?. Znalaz?a si? nawet grupa odwa?nych, którzy sporo czasu sp?dzili w wodzie, k?pi?c si? w „ciep?ej”, jak twierdzili, wodzie.

Oko?o godziny 16, po drugim posi?ku, m?odzie? przyst?pi?a do pracy. Najpierw w grupach zbiorowo spisywali swoje odczucia i opinie, a potem siedz?c wokó? ogniska mieli mo?liwo?? podzielenia si? wra?eniami z uczestnictwa w projekcie. Pierwsze w tym roku opalanie si? by?o widoczne ju? we czwartek po czerwonych nosach i policzkach dziewczyn.

 
Dzie? otwarty 2009 PDF Drukuj Email

W tym roku szkolnym „Dzie? Otwarty odby? si? 15 czerwca o godzinie 11.00. Samorz?d Szkolny chcia? zaprezentowa? i przybli?y? uczniom klas VI i ich wychowawcom nasze gimnazjum.

Przebieg imprezy:

  1. Powitanie zaproszonych go?ci.
  2. Przedstawienie nauczycieli i pracowników szko?y.
  3. Wyst?p artystyczny.
  4. Pokaz sportowy.
  5. Prezentacja budynku szkolnego.
  6. Konkurs informatyczny.
  7. S?odki pocz?stunek.
  8. Po?egnanie go?ci.
 
Egzaminy gimnazjalne wypad?y dobrze PDF Drukuj Email

   Nie tylko w naszym gimnazjum, ale we wszystkich gimnazjach jak kraj d?ugi i szeroki, uczniowie, nauczyciele i rodzice czekali z wi?kszym lub mniejszym dr?eniem serca na ?rod? 10 czerwca. W tym dniu Okr?gowe Komisje Egzaminacyjne mia?y gimnazjalistom ujawni? ich wyniki egzaminów. Wprawdzie dla wi?kszo?ci uczniów to ile uzyskali punktów jest ma?o wa?ne, gdy? miejsc w szko?ach ?rednich jest wi?cej ni? uczniów do nich si? wybieraj?cych, to jednak dla sporej grupy – wybieraj?cych si? do najlepszych szkó? w naszym regionie ka?dy punkt móg? decydowa? o przyj?ciu do wymarzonej szko?y. Dwa próbne egzaminy przeprowadzone w klasie  drugiej i jesieni? w klasie trzeciej pozwala?y nam wierzy?, ?e wysi?ki uczniów i nauczycieli nie posz?y na marne. I tak rzeczywi?cie u nas jest, cho? patrz?c na tytu?y prasowe i strony internetowe w skali kraju z tymi wynikami (zw?aszcza stosunkiem uczniów do egzaminów) z roku na rok bywa gorzej.

W skali kraju w cz??ci humanistycznej ?redni wynik to 31,87 pkt. Województwo kujawsko-pomorskie – 31, powiat 32,06 pkt – nasza szko?a 32,40. (w rozbiciu na klasy wygl?da?o to nast?puj?co: klasa IIIa – 34,50, klasa IIIb – 30,56 a klasa IIIc -32,40).

 A oto czo?ówka uczniów, którzy z tej cz??ci egzaminu uzyskali najwi?cej punktów (na 50 mo?liwych).

1. Grzegorz Szafra?ski – klasa IIIa – 49 pkt

2. Nina Cie?lak – klasa IIIb – 45 pkt, Milena Kotnych – klasa IIIc – 45 pkt

3. Dominika Mendel – klasa IIIa – 43 pkt

4. 41 punktów uzyska?o 6 uczniów: klasa IIIa – Ola Ornat, klasa IIIb – Agnieszka Alabrudzi?ska, Bartosz Grzelak, Adam Rybacki, klasa IIIc – Ola Kotlewska i Patrycja Puchalska.

 

W cz??ci matematyczno-przyrodniczej wynik krajowy – to 26,03 pkt, nasze województwo 25,14, powiat – 25,39 – nasza szko?a 29,6 pkt. (poszczególne klasy uzyska?y nast?puj?ce wyniki: klasa IIIa – 32,82 pkt, klasa IIIb – 27,24 a klasa IIIc – 25,14 pkt).

 

1. Absolutnym rekordzist? – 50 punktów na 50 mo?liwych uzyska? Grzegorz Szafra?ski – jako laureat wojewódzkiej olimpiady z geografii by? zwolniony z tego egzaminu!

2. Nina Cie?lak – klasa IIIb – 47 pkt

3. Ola Ornat – klasa IIIa – 44 pkt

4. Agnieszka Alabrudzi?ska i Adam Rybacki z klasy IIIb – 43 pkt

5. 41 punktów uzyskali: Dominika Mendel i Mateusz Wi?niewski- klasa IIIa,

6. 40 punktów uzyskali: Krzysztof Madajczyk z klasy IIIa i Rados?aw Krzemi?ski z klasy IIIb.

 

A oto czo?ówka uczniów z najlepszymi wynikami z obu cz??ci egzaminów na 100 pkt:

 

1. Grzegorz Szafra?ski – 99 (absolutny rekord szko?y, dotychczas by?o to 92 pkt!)

2. Nina Cie?lak - 92 punkty

3. Ola Ornat – 85 punktów

4. Dominika Mendel, Agnieszka Alabrudzi?ska, Adam Rybacki i Milena Kotnych po 84 punkty

 

W tym roku szkolnym po raz pierwszy gimnazjali?ci sprawdzali w te?cie egzaminacyjnym swoje umiej?tno?ci j?zykowe. Wprawdzie ilo?? punktów jeszcze nie b?dzie brana pod uwag?, niemniej jednak wyniki daj? mnóstwo informacji na przysz?o??. ?rednia krajowa to 30,63 punktu. Nasza szko?a uzyska?a 32,08 pkt (klasa IIIa – 35,14, klasa IIIb – 31,04 a IIIc – 30,08). Oto najlepsi poligloci: (na 50 pkt) 

1. Dominika Mendel – 48 pkt (klasa IIIa)

2. Milena Kotnych – 46 pkt ( klasa IIIc)

3. po 45 pkt - Ola Ornat ( IIIa) i Rados?aw Krzemi?ski (klasa IIIb)

4. po 44 punkty: Micha? Graczyk (IIIa), Rybacki Adam (IIIb) i Dawid Figurowski (IIIc)

 

Z kronikarskiego obowi?zku doda? nale?y, ?e w sprawie wyników egzaminów uzyskanych przez naszych uczniów do dyrektora gimnazjum telefonicznie zwraca?y si? redakcje dwóch gazet: „Rzeczpospolitej” czyt. Miasta very good, wie? charaszo http://www.rp.pl/artykul/2,317870.html i „Gazety Pomorskiej” czyt. Powiat aleksandrowski. Pierwsze gor?ce opinie dyrektorów, czy gimnazjali?ci wiedz?, jak zdali egzaminy. (J.Nowakowski)

 
Wycieczka szkolna (1-3 czerwca 2009) PDF Drukuj Email

Ka?dego roku w naszej szkole jest organizowana wycieczka. Tym razem uczniowie wraz z opiekunami udali si? do Karpacza. Pierwszego dnia wycieczki zwiedzili?my miasto wraz z pani? przewodnik. Spacerowali?my i podziwiali?my niezwyk?e widoki tamtejszych terenów. Mieli?my równie? okazj? ogl?da? jedn? z najwi?kszych atrakcji turystycznych Karpacza, tzn. ko?ció?ek Wang. Trzeba na w?asne oczy zobaczy? to miejsce, by móc cho? w pewnym stopniu zrozumie? jego histori?. Prostymi s?owami nie da si? wyrazi? pi?kna widoków, które podziwiali?my.

Drugiego dnia pojechali?my do Czech. Do pó?nego popo?udnia w?drowali?my w?skimi ?cie?kami Skalnego Miasta. Po powrocie do miejsca zakwaterowania zosta?a zorganizowana dyskoteka. M?odzie? mia?a ?wietne nastroje do zabawy. Trzeciego (i ostatniego ju?) dna wycieczki nadszed? czas na kupowanie pami?tek. Mieli?my równie? okazj? zwiedzi? Muzeum Zabawek Henryka Tomaszewskiego. Dzi?ki tym wystawom na chwil? mogli?my powróci? do beztroskich lat dzieci?stwa. Wszyscy wrócili?my wypocz?ci i ch?tni do dzia?ania. Z pewno?ci? ta wycieczka na d?ugo pozostanie w naszej pami?ci. (Dominika Mendel IIIa)

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 14

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Leona Ludomira
Jutro: Roberta Eleonory

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content