Rok szkolny 1999/2000
Ju? pierwszy fina? PDF Drukuj Email

25 czerwiec 2000. Koniec roku w gimnazjum po raz pierwszy, a wi?c:

- podsumowanie,

- nagrody

- podzi?kowania,

- galowe stroje,

- u?miechy.

O! W?a?nie tak jak na zdj?ciach, i ... pora na wakacje! a co po nich?

 

koniecroku1

 

 

koniecroku

 

 

 
O zdrowiu PDF Drukuj Email

   Dnia 27.04.2000 roku odby? si? apel z okazji Miesi?ca Kultury Zdrowotnej. Uczestniczyli w nim wychowawcy klas I gimnazjum i gimnazjali?ci.

   Program artystyczny przygotowali uczniowie klasy I c. Jako pierwszy zabra? g?os Dawid D?bek. Przedstawi? on referat na temat zdrowego trybu ?ycia. Nast?pnie widzowie obejrzeli inscenizacj? pod tytu?em "?yjmy zdrowo". Aktorzy otrzymali gromkie brawa. Po cz??ci artystycznej uczniowie wzi?li udzia? w konkursach przygotowanych przez nauczycielk? j. polskiego - pani? A. Przywitowsk?.

   Najwi?kszym zainteresowaniem cieszy? si? quiz wiedzowy. Zwyci?zcy poszczególnych konkursów mieli powody do zadowolenia, otrzymali bowiem atrakcyjne nagrody. Publiczno?? bawi?a si? weso?o. Potwierdzi?o si? znane powiedzenie "Z zabawy nauka". Zwolennicy ta?ca mogli weso?o pl?sa? przy m?odzie?owej muzyce. Gospodarze uroczysto?ci przygotowali bowiem udan? dyskotek?. Czekamy na dalsze tak ciekawe imprezy szkolne. (Monika Dondalska Ic)

 
Bal karnawa?owy PDF Drukuj Email

   27 stycznia 2000 roku o godzinie 16.00 w Publicznym Gimnazjum w B?dkowie odby?a si? choinka. W uroczysto?ci wzi??y udzia? nast?puj?ce osoby: pani dyrektor, rada pedagogiczna, rodzice i m?odzie? gimnazjalna. Wszyscy przybyli zgromadzili si? w sali gimnastycznej. uroczysto?? rozpocz??a "Szopka Polityczna" w naszym wykonaniu. Czuli?my si? wyró?nieni, poniewa? pierwszy raz wyst?pili?my w naszej szkole.

   Nast?pnie zabra?a g?os pani dyrektor. W swym wyst?pieniu pochwali?a nasz? klas?, za przygotowanie cz??ci artystycznej. Kolejnym punktem programu by?o rozdawanie paczek. M?odzie? odebra?a swoje prezenty i nast?pnie bawi?a si? na upragnionej dyskotece. O godzinie 20.00 autokar odwióz? dzieci do domu. Choinka przebieg?a w mi?ej atmosferze. Mamy nadziej?, ?e w przysz?ym roku uda si? równie dobrze. (Kasia Pacholska I c)

 
Nasz pierwszy apel PDF Drukuj Email

   By?a wtedy ?roda 1 grudnia 1999 roku. dzie? ten by? szczególnie wa?ny dla ca?ej naszej klasy, gdy? organizowali?my po raz pierwszy przedstawienie z okazji ?wiatowego dnia walki z AIDS, wi?c mieli?my okazj? do popisania si? przed ca?? szko??.

   Kilka dni wcze?niej od samego rana nasza wychowawczyni pani Ewa Jakóbowska prowadzi?a z nami szereg wyczerpuj?cych prób. W ko?cu nadesz?a ta chwila, widzowie, a raczej uczniowie i nauczyciele pozajmowali swoje miejsca. My czekali?my w szatni na swoj? kolej. Ka?da z nas by?a ubrana w bia?? bluzk? i czarne spodnie, albo spódnice. Na lewym boku przylepione mia?y?my czerwone wst??eczki. Ceremoni? rozpocz??a pani dyrektor - Halina Ma?ecka krótkim przemówieniem.

   Po przemówieniu na scen? wesz?y nasze kole?anki, Monika Szperkowska i Agata Jó?wiak. Potem wchodzi?y: Daria Kobus, Aleksandra Piasecka, ?aneta Lewandowska oraz Angelika Rakoca. Po krótkich tekstach wszystkie zesz?y. I tak dobrn?li?my do najciekawszej cz??ci naszego przedstawienia.

   Na miejsce dziewcz?t pojawi?a si? Stella Cichocka jako narrator, a wraz z ni? Karolina Stasiak (organizm przyk?adowy) i ch?opcy ubrani w bia?e koszulki jako elementy uk?adu ochronnego naszego organizmu (Rados?aw Gutral, Ariel Cie?lak, Mariusz Banasiak, Pawe? Rakoca, Piotr Brzezi?ski). Narrator czyta? kolejne zdarzenia. Natomiast ca?y uk?ad ochronny ustawi? si? w kó?eczko, a w ?rodku by?a Karolina. Nastepnie na plan wbiegli ch?opcy ubrani na czarno jako bakterie (Mariusz Brzezi?ski, Pawe? Brzezi?ski i Marcin Piasecki). Próbowali rozerwa? kó?ko i dosta? si? do Karoliny. Ale uk?ad ochronny odepchn?? intruzów, wi?c ci si? wycofali.

   Pó?niej Stella znowu czyta?a. I wtedy wbiegli inni ch?opcy ubrani na czarno (Maciej Maciejczak, Piotr Pawlak, Marcin K?onowski, Marcin Kuropatwi?ski) i udawali wirusy HIV. Przewrócili kolegów maj?cych na sobie bia?e koszulki za jaki? czas znów pojawi?y si? bakterie oraz glony (zielone koszulki). Nasz organizm przyk?adowy równie? pad? i "umar?". Po tej scenie wszyscy zeszli. Ale to nie by? koniec. Przed widowni? wysz?y: Joanna Pa?ka, Monika Ward?ga oraz Monika Marciniak. Og?osi?y, jak ustrzec si? przed t? chorob?. nast?pnie podesz?y?my do czterech tacek ze wst??kami i rozpocz??y?my przylepianie je do piersi wszystkich obecnych.

   Po przedstawieniu rozpocz??y si? normalne lekcje. Nauczyciele chwalili nas, ?e spektakl by? ciekawy i ?adnie zagrany.My mieli?my satysfakcj? i cieszyli?my si?, ?e tak poprawnie wypadli?my. (Monika Ward?ga z I b)

 
Nasi pierwsi pierwszoklasi?ci PDF Drukuj Email

 

Klasa I a

 

KLASA1A 

 

Klasa I b

 

KLASA1B

 

Klasa I c

 

KLASA1C

 
Pasowanie na gimnazjalist? PDF Drukuj Email

   W 1999 roku rozpocz??am nauk?, w gimnazjum. wprowadzona wówczas reforma o?wiaty spowodowa?a, ?e mój rocznik - 1986 jako pierwszy odczu? skutki wspomnianej reformy. W dniu 15 pa?dziernika odby?a si? uroczyste pasowanie na gimnazjalist?. Impreza ta odby?a si? w Gminnym O?rodku Kultury w B?dkowie, a jej uczestnikami byli?my my, uczniowie pierwszych klas gimnazjum, nauczyciele oraz zaproszeni go?cie a w?ród nich wójt gminy Ryszard Kobus, proboszcz miejscowej parafii ks. pra?at Stanis?aw Mazurski.

    Ta donios?a uroczysto??, któr? rozpocz??a dyrektor p. Halina Ma?ecka, odbywa?a si? na sali widowiskowej GOK-u na której my uczniowie, ubrani w stroje galowe, zaj?li?my miejsca w rz?dach równoleg?ych do sto?u prezydialnego. Za nami ustawione by?y krzes?a. P krótkich przemówieniach p. dyrektor gimnazjum, wójta i proboszcza nast?pi?o pasowanie na ucznia gimnazjum oraz wr?czenie legitymacji z piecz?tk? gimnazjum przez nasze wychowawczynie. po czym my, uczniowie z?o?yli?my przyrzeczenie.

    Po cz??ci oficjalnej odby?a si? cz??? artystyczna w wykonaniu naszych m?odszych kole?anek i kolegów ze szko?y podstawowej w B?dkowie pod kierownictwem p. Romana Mroczkowskiego. Ko?cowym akcentem tej uroczysto?ci by?a dyskoteka, która odby?a si? w sali gimnastycznej szko?y. (Wioletta Hy?y Ia)

 

TRE?? PRZYRZECZENIA

  1. Systematycznie zdobywa? wiedz? w celu uko?czenia Gimnazjum i przygotowania si? do dalszej nauki.
  2. Przestrzega? regulaminu szko?y i wszystkich zarz?dze? w?adz szkolnych i zwierzchnich.
  3. Okazywa? szacunek i w?a?ciwie zachowywa? si? wobec w?adz, nauczycieli i wszystkich pracowników szko?y.
  4. Przestrzega? zasad kole?e?skiego wspó??ycia.
  5. Szanowa? mienie szko?y i przeciwdzia?a? jego niszczeniu.
  6. Unika? w swoim post?powaniu wszystkiego, co mog?oby zaszkodzi? dobremu imieniu szko?y i godno?ci gimnazjalisty
PRZYRZEKAMY

tarcza

 
Pierwsi nauczyciele gimnazjum PDF Drukuj Email

Dyrektor

in?. Halina Ma?ecka - fizuka kl. I a, b, c

Wychowawcy:

I a - mgr Marietta Kapeli?ska - technika

I b - mgr Ewa Jakóbowska - biologia kl. I a, b

I c - mgr. El?bieta Jaszczak - historia, WOS kl. I c

Nauczyciele:

mgr Teresa Babicka - j. angielski kl. I a, b, c

ks. Jan Dominowski - religia kl. I a, b

mgr Zdzis?aw Etynkowski - WF kl. I a, b, c

mgr in?. Maria G?owacka - geografia kl. I a, b

mgr Andrzej Kuczy?ski - matematyka kl. I c

mgr Roman Mroczkowski - sztuka kl. I a, b, c

mgr Józef Nowakowski - historia, WOS kl. I a, b

mgr Anita Przywitowska - j, polski kl. I c

mgr Beata Weso?owska - matematyka kl. I a, b

mgr Maria Wierzchowska - j. polski kl. I a, b

Teresa Zakrzewska - religia kl. I c

gosc
 
Rok szkolny 1999/2000 PDF Drukuj Email

Ruszyli?my....

ale:

- brak podr?czników,

- popo?udniami opracowujemy ?cie?ki w zespo?ach przedmiotowych,

- opracowujemy - poprawiamy regulamin oceniania

- plany wychowawcze.

 

Koniec wrze?nia

 

- odczuwamy pierwsze zm?czenie,

- mnóstwo w?tpliwo?ci i pyta?,

- nasz status si? nie zmieni?,

 
Zanim wprowadzono reform? PDF Drukuj Email

Kangur   Na pocz?tku 1999 r. Rz?d - (MEN - prowadzone przez ministra prof. M. Handke) wprowadzi? reform? o?wiaty. Niestety, nie by?a ona przemy?lana i organizacyjnie przygotowana. jednak w my?l wytycznych wprowadzono sze?cioklasow? szko?? podstawow?, trzyletnie gimnazjum a dopiero po nich kszta?cenie w liceach ogólnokszta?c?cych i zawodowych. Wi?kszo?? nauczycieli zosta?a zmuszona do uzupe?niania dodatkowych kwalifikacji, bardzo cz?sto za w?asne pieni?dze, bez mo?liwo?ci rekompensaty czy przyznania stypendium.

   Wydano po kilkana?cie programów, z którymi nauczyciele musieli si? szybko zapozna? i wybra? jeden. Gorzej by?o z wyborem podr?czników, gdy? wi?kszo?? zosta?a wydana w ostatnich dniach sierpnia, kiedy nauczyciele pod presj? zniecierpliwionych, rodziców dokonywali wyboru prawie intuicyjnie, nie znaj?c ich tre?ci. Na poczatku roku pojawi?o si? wiele innych trudno?ci - problem dowozu dzieci, brak pieniedzy na dodatkowe wydawnictwa, plansze, kasety. Jedynie klasopracownia - zwana komputerow? (9 komputerów otrzymanych z przydzia?u MEN) cieszy si? zainteresowaniem dzieci.

 


Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Leona Ludomira
Jutro: Roberta Eleonory

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content