ROK SZKOLNY 2009/2010
Wakacyjny kurs PDF Drukuj Email

   W te wakacje (2009) uczestniczy?am w wakacyjnym kursie dla gimnazjalistów, który by? wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? - "Just press Enter". Na zaj?ciach z j?zyka angielskiego poznawali?my kultur? i obyczaje innych krajów. Jednak najbardziej skupili?my si? na Wielkiej Brytanii oraz Londynie. Rozwi?zywali?my quizy, robili?my plakaty, "szlifowali?my j?zyk angielski i szukali?my miejsc na ?wiecie i w Europie, które warto odwiedzi?.

   Na zaj?cia z informatyki przypomnieli?my sobie budow? komputera, obs?ug? znanych programów i poznali?my nowe oprogramowanie. W czasie ka?dych zaj?? czeka?a na nas "s?odka" niespodzianka. Paulina ?yczak IIa

 
Uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2009/2010 PDF Drukuj Email

logim   Koniec roku szkolnego jest okazj? do podsumowa?, analiz, porówna? i wype?niania licznych tabel. Z wielk? przyjemno?ci? i satysfakcj? musz? przyzna?, i? by? to rok obfituj?cy w liczne sukcesy. Pora?ki by?y równie? naszym udzia?em, ale ju? o nich zapomnieli?my.

   Uczniowie naszej szko?y brali udzia? w konkursach przedmiotowych pod patronatem Kuratora O?wiaty z nast?puj?cych przedmiotów: j. polskiego, chemii, biologii, geografii. Do etapu rejonowego z j. polskiego zakwalifikowa?a si? M Kr?pe? i M. Weso?owska, z biologii - M. Weso?owska a z chemii K. Tomalak.
   Laureatk? Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z j. polskiego zosta?a M Kr?pe?, dzi?ki czemu by?a zwolniona z cz??ci humanistycznej egzaminu gimnazjalnego uzyskuj?c z niego 50pkt. - maksymaln? ilo??. Skoro jestem przy j?zyku polskim musz? jeszcze wspomnie? o licznych nagrodach i wyró?nieniach z zakresu poezji i prozy. Z przyjemno?ci? raz jeszcze musz? wymieni? M. Kr?pe?, która zosta?a laureatk? bardzo presti?owego xx Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Parandowskiego na opowiadanie olimpijskie zorganizowane przez PKOL. 15 Czerwca odebra?a nagrod? w centrum olimpijskim w Warszawie, otrzymuj?c propozycje wyjazdu na S?owacj? i olimpiad? w Londynie. Sukcesów w dziedzinie twórczo?ci poetyckiej i literackiej by?o bardzo du?o. Musz? jeszcze wymieni? dwa ogólnopolskie konkursy twórczo?ci literackiej w których K. Tomalak i Justyna Mierzwicka to laureatki ze S?upska a M. Weso?owska i K. Tomalak – laureatki w Radziejowie.
   W tym roku szkolnym m?odzi mi?o?nicy historii b?dkowskiego gimnazjum przyst?pili do kilku powa?nych projektów i konkursów po?wi?conych obchodom wa?nym rocznic rozpocz?cia i zako?czenia II wojny ?wiatowej i zwi?zanych z nimi losów Polaków na wszystkich frontach II wojny i w okupowanym kraju (równie? innych wydarze? historycznych) - i co chcieliby?my podkre?li?… mog? pochwali? si? kilkoma znacz?cymi sukcesami o charakterze ogólnopolskim.

1. W Ogólnopolskim konkursie historycznym, Zarz?du G?ównego Zwi?zku Oficerów Rezerwy RP im. Marsza?ka Józefa Pi?sudskiego dla uczczenia 70 rocznicy wybuchu II wojny ?wiatowej. 19 listopada 2009r 4 uczennice: Agnieszka Niemczyk, Martyna Weso?owska i Michalina Waszkiewicz z klasy IIIa i Agnieszka Rumi?ska z klasy IIa odebra?y nagrody podczas okoliczno?ciowej gali w Bydgoszczy.

2. W Ogólnopolskim konkursie historycznym z okazji 100 lecia Zwi?zku Strzeleckiego zatytu?owanym: „Gdy Pierwsza Kadrowa na wojenk? rusza – Polacy na drodze do Niepodleg?o?ci”, na który wp?yn??o ponad 250 prac, 1 miejsce wywalczy?y - Michalina Waszkiewicz i Marzena Pielka z IIIa; 3 miejsce - Sara Cie?lak i Justyna Dalasi?ska z klasy IIb. Dopiero 3 wrze?nia (z uwagi na powód?!) dziewczyny odbior? w Radomiu nagrody podczas uroczystej gali konkursowej.

3. W Ogólnopolskim konkursie historycznym po?wi?conym 70 rocznicy II wojny zatytu?owanym „Wojenne losy” – na który wp?yn??o ponad 800 prac, z tego w kategorii gimnazjum ponad 350 – laureatk? konkursu zosta?a Agnieszka Niemczyk z klasy IIIa. Konkurs odbywa? si? pod patronatem MEN. Równie? Agnieszka na pocz?tku wrze?nia odbierze nagrod? podczas gali konkursowej w Warszawie.

4. W konkursie historycznym po?wi?conym zbrodni katy?skiej. Honorowy Patronat nad uroczysto?ciami obj?li: Ekscelencja ks. Biskup Alojzy, Wies?aw Mering, Pose? na Sejm RP ?ukasz Zbonikowski oraz Marsza?ek Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotr Ca?becki.
W kategorii prezentacje multimedialne 1 miejsce zaj??y Justyna Krzemi?ska i Marta Kotowska z klasy IIb. Dziewczyny pokona?y 74 rywali – w nagrod? wyjad? na wycieczk? do Katynia – wycieczk? by?a dodatkow? (nieoczekiwan?) nagrod? ufundowan? przez Marsza?ka P. Ca?beckiego. (w za??czeniu kilka fotografii z uroczysto?ci wr?czenia nagród laureatom w Auli Wy?szego Seminarium Duchownego we W?oc?awku, po??czonej z sesj? popularnonaukow? po?wi?conej zbrodni katy?skiej).

5. W kwietniu przyst?pili?my do konkursu historyczno-literackiego pn.: „Katy? i martyrologia Polaków na Wschodzie oczami m?odych”. Jego organizatorem by? Urz?d Marsza?kowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na konkurs zosta?a wys?ana jedna praca autorstwa Justyny Krzemi?skiej.
6. Od stycznia do ko?ca kwietnia gimnazjali?ci poszukiwali w naszym ?rodowisku osób, cz?sto cz?onków ich rodzin lub najbli?szych s?siadów, którzy podczas II wojny i okupacji stali si? ofiarami hitlerowskiej eksterminacji. Przez kilka tygodni gimnazjali?ci opracowywali 4. stronicowe ankiety przywracaj?ce pami?? o ofiarach II wojny ?wiatowej, wzbogacaj?c je unikalnymi cz?sto dokumentami. A nie by?o to zadanie ?atwe, bowiem wielu rozmówców naszych uczniów nie pami?ta?o miejsc, nazwisk i wydarze?, inni za? z ró?nych przyczyn nie chcieli swoimi okupacyjnymi prze?yciami podzieli? si? z m?odzie??. Dlatego ze 140 ankiet „wróci?o” oko?o 50, ale tylko 29 spe?nia?o wymogi przekazania ich Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, organizatora Ogólnopolskiego Konkursu „Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pami??. Straty osobowe i ofiary represji pod okupacj? niemieck?”. Wprawdzie nie zdobyli?my ?adnej nagrody, (uczestniczy?o ponad 2000 uczniów, którzy nades?ali ponad 6800 opracowa?), ale mi?ym akcentem by?o nades?anie do gimnazjum podzi?kowa? za nasz wk?ad we wzbogacenie bazy ofiar II wojny.


7. Od stycznia do czerwca 40 gimnazjalistów realizowa?o w Gminnym Obroku Kultury w B?dkowie projekt edukacyjny „By nie odeszli w niepami??”. (gimnazjum by?o partnerem i miejscem badawczej pracy dla uczniów!). Dzi?ki ?rodkom otrzymanym z Polsko-Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci – uczestnicy wyjechali na zaj?cia: do Archiwum G?ównego Akt Dawnych w Warszawie, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Muzeum we W?oc?awku, Archiwum Pa?stwowego we W?oc?awku oraz na biwak podsumowuj?cy nad jeziorem w Sad?u?ku. Uczestnicy projektu poszukiwali w naszym ?rodowisku osób, w ró?ny sposób zas?u?onych w przesz?o?ci dla gminy, a nast?pnie pisali ich biogramy – efektem ich pracy jest broszurka „Nasz s?ownik biograficzny osób zas?u?onych dla gminy B?dkowo” - zawieraj?ca 24 biogramy. Skrócona ich wersja by?a drukowana w „Gazecie pomorskiej” w rubryce „Biografie niepospolite” a pe?ne biogramy zosta?y zamieszczone na stronach Regiopedii. W?ród bohaterów naszego s?ownika znale?li si? równie? ?o?nierze wojny obronnej w 1939r. ?o?nierze Polski Walcz?cej, bohater spod Monte Cassino oraz kilka osób represjonowanych podczas II wojny. (w za??czeniu kilka fotografii ze spotkania m?odzie?y z rodzicami oraz partnerami projektu w Gminnej Bibliotece Publicznej, gdzie z zebranych materia?ów przygotowali?my dla mieszka?ców naszej gminy okoliczno?ciow? wystaw? (b?dzie otwarta do po?owy lipca).

 

  

   Nie sposób pomin?? bardzo du?ego sukcesu naszych uczniów i szko?y w Ogólnopolskim Konkursie proekologicznym „Drugie ?ycie elektro?mieci”. W ogólnopolskiej rywalizacji nasi uczniowie po kilku miesi?cach pracy, zaj?li II miejsce w kraju (ust?puj?c tylko warszawskiemu gimnazjum) – dla szko?y przywie?li nagrody za 7200 z?., a przy okazji zebrali ponad 16 ton zu?ytego sprz?tu - przekazanego do recyklingu! – mówi?c bardziej obrazowo – pomogli mieszka?com posprz?ta? strychy i piwnice) A oto sprawcy sukcesu szko?y: Marta Brzezi?ska, Marta Kotowska, Justyna Krzemi?ska, Agnieszka Rumi?ska, Agnieszka Ma?kowska, Kasia Tomalak, Marta Pini?ska, Mateusz Madajczyk, Jakub Rewers i Szymon Strzelecki. Inspiratorami, opiekunami i motywatorami konkursu byli nauczyciele informatyki i wiedzy o spo?ecze?stwie.
   Kolejna specjalno?? naszej szko?y to twórczo?? plastyczna i fotograficzna, pozwol? sobie nie wymienia? nazw konkursów, ograniczaj?c si? do laureatów i wyró?nionych: Dagmara Kramarska, Martyna Weso?owska, Agnieszka Niemczyk, Mateusz Madajczyk, Paula Jakrzewska, Rafa? Grzelak. Musz? równie? wymieni? nazwiska Martyny Pi?skiej i Szymona Strzeleckiego oraz Jarka Urba?skiego za wyró?nienie i III miejsce w kangurze matematycznym i lidze zadaniowej.
   Drugi rok kontynuujemy projekt pod nazw? „Za r?k? z Einsteinem”, w ramach którego odbywaj? si? dodatkowe zaj?cia z matematyki, fizyki, chemii oraz wycieczki i konkursy w których nasi uczniowie zdobyli bardzo cenne nagrody, które zosta?y przekazane w czasie zako?czenia roku szkolnego.
Dokonali?my rzeczy trudnej, gdy? bawi?c si? i ucz?c jednocze?nie potrafili?my lackie nie?le zarobi?. Otó? 22 czerwca. Zorganizowany zosta? konkurs ekologiczny pod has?em „Zielony to nie kolor, to stan umys?u” pod patronatem WFO? i GW w Toruniu. Za podj?t? inicjatyw? i przeprowadzenie mi?dzy klasowego konkursu szkolnego otrzymali?my kwot? 1500z? na zakup pomocy dydaktycznych.
   Z olbrzymi? satysfakcj? musz? przyzna?, i? potrafimy by? solidarni. Z potrzeby serca zorganizowali?my zbiórk? pieni?dzy w?ród uczniów i nauczycieli na rzecz poszkodowanych w powodzi. Wspólnymi si?ami uzbierali?my 1387z?, które przekazali?my na rzecz SP w ?winiarach.

 

  

Na zako?czenie podaj? kilka danych statystycznych dotycz?cych zako?czonego roku szkolnego 2009/2010:

  • w minionym roku szkolnym w 8 oddzia?ach uczy?o si? 169 uczniów,
  • promocj? do klasy programowo wy?szej uzyska?o 165 uczniów,
  • co najmniej dwoje uczniów powtórzy klas?,
  • oceny z zachowania przedstawiaj? si? nast?puj?co: Wzorowe – 39; Bardzo dobre – 58; Dobre – 52; Poprawne – 21; Nieodpowiednie - 4; Naganne – 1,
  • ?rednia ocen szko?y z zaj?? dydaktycznych wynosi 3,77,
  • najwy?sz? ?redni? 4,35 uzyska?a klasa Ia

   Cieszy nas, ?e w naszym ma?ym wiejskim gimnazjum uczniowie osi?gn?li tak wiele sukcesów, sukcesów, które zosta?y dostrze?one nawet w Stanach Zjednoczonych. Szko?a nasza otrzyma?a gratulacje i upominki od mieszkanki Nowego Jorku, a Ma?gosia Kr?pe? wyrazy uznania.

   Zdaj? spraw?, ?e wielu sukcesów nie by?oby, gdyby nie pomoc rodziców. Dlatego chcia?bym Wam podzi?kowa?. Byli?cie jeste?cie naszymi partnerami. Wspierali?cie nas we wszystkich dzia?aniach wychowawczych i opieku?czych.

   Nie mniej serdecznie dzi?kuj? nauczycielom za dodatkow? prac? z uczniami, bezinteresowno?? i mi?o?? do szko?y.
Organowi prowadz?cemu sk?adam podzi?kowania za wszelkiego rodzaju wsparcie, a przede wszystkim za spe?nienie marze? uczniów rodziców i nauczycieli, którym jest nowy budynek gimnazjalny, którego progi przekroczymy po wakacjach. Dyrektor Gimnazjum.

 
Olimpijski sukces Ma?gosi PDF Drukuj Email

100_1477

20100615ss_034Ma?gorzata Kr?pe?, uczennica naszego gimnazjum, znalaz?a si? w gronie laureatów XX Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Parandowskiego na opowiadanie olimpijskie, zorganizowanego przez Polski Komitet Olimpijski. Dlatego 15 czerwca 2010r. razem z nauczycielk? pani? Halin? Dondalsk? pojecha?y na uroczysto?ci wr?czenia nagród, które odby?y si? w Centrum Olimpijskim im. Jana Paw?a II w Warszawie.
Na pocz?tku zwiedzi?y Muzeum Sportu i Turystyki. Po tej cz??ci zacz??o si? uroczyste wr?czanie nagród. Ma?gosia mia?a zaszczyt, ?e tak?e fragmenty jej opowiadania zosta?y przeczytane przez aktork? pani? Dorot? Bierkowsk?. Pozna?a te? osobi?cie bohatera jej opowiadania - pana Wojciecha Ziemniaka. Po otrzymaniu dyplomu i nagrody razem z innymi laureatami zwiedzi?a stolic? podró?uj?c "Kolejk? Staromiejsk?". Na koniec wszyscy laureaci oraz opiekunowie i gospodarze uroczysto?ci posilili si? w restauracji "Hubertus & Elio". To wielki sukces Ma?gosi oraz wielki powód do dumy jej opiekuna – pani Haliny Dondalskiej.

 
PDF Drukuj Email

IMG_3886Uczestnicz? w kó?ku historycznym ju? drugi rok. Poznaj? tu ?ycie i losy ludzi zas?u?onych z naszego regionu. Kiedy w gazecie pojawi?a si? informacja o konkursie historycznym po?wi?cony ludziom, którzy zgin?li w Katyniu, na namow? naszego nauczyciela historii z Mart? Kotowsk? postanowi?y?my wzi?? w nim udzia?. Pracowa?y?my nad prac? konkursow? przez ostatnie 3 tygodnie. Nasza praca by?a w formie prezentacji multimedialnej, w której opisywa?y?my losy dwóch zas?u?onych i bohaterskich osób, które otar?y si? o ?mier? w Katyniu – Marcina Wienconka i p?k. Zdzis?awa Ganowskiego. Mia?y?my bardzo du?o dokumentów dotycz?cych ?ycia naszych bohaterów, które nie zmie?ci?y si? na 30 dozwolonych slajdach. Dlatego musia?y?my wybra? te najwa?niejsze ( nie ukrywam, ?e mia?y?my z tym niema?y problem). Nasz? prac? nadzorowa? ( pokazywa? b??dy, doradza? ale i zach?ca?) pan Józef Nowakowski. Po kilkunastu dniach ci??kiej pracy nasza prezentacja by?a sko?czona .Wys?ali?my j? na konkurs.IMG_3890
12 czerwca 2010r. o godzinie 10.00 w Wy?szym Seminarium Duchownym we W?oc?awku odby?o si? podsumowanie wszystkich prac. Honorowym Patronatem nad uroczysto?ciami obj?li : Ekscelencja ks. Biskup Wies?aw Mering, Pose? na Sejm RP ?ukasz Zbonikowski oraz Marsza?ek Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotr Ca?becki. Na pocz?tku by?y liczne wyst?pienia i referaty. Potem nast?pi?o przyznawanie nagród. W kategorii multimedialnej zaj??y?my I miejsce. Mile zaskoczy? nas fakt, ?e spo?ród 75 prac nasza zosta?a uznana za najlepsz?. Przyst?puj?c do konkursu nie wiedzia?y?my, ?e laureaci zostan? nagrodzeni wyjazdem do Katynia. By?a mowa o nagrodach ksi??kowych, które otrzyma?y?my wraz z filmem A. Wajdy „Katy?” i dyplomem. (Pan Nowakowski równie? otrzyma? dyplom z podzi?kowaniem za nadzorowanie naszej pracy.) Podczas uroczysto?ci mia?y?my okazj? osobi?cie podzi?kowa? pani Janinie Gdaniec, która udost?pni?a nam informacje o swoim ojcu – Zdzis?awie Ganowskim, poniewa? bez nich nie osi?gn??yby?my tego sukcesu.
Co mog? doda? – kolejny raz udowodni?y?my, ?e nawet w takich ma?ych miejscowo?ci jak B?dkowo mo?na osi?ga? du?e sukcesy – z czego bardzo si? cieszymy. Mamy nadziej?, ?e takich osi?gni?? b?dzie wi?cej, gdy? przed nami jeszcze ca?y rok nauki w III klasie. Justyna Krzemi?ska

 
Gimnazjali?ci ju? wybrali PREZYDENTA PDF Drukuj Email

wybTeoria i praktyka w rzeczywisto?ci szkolnej rzadko kiedy wyst?puj? razem. Najcz??ciej s? to dwa oddzielne byty, które dopiero ?ycie weryfikuje. Ale kiedy trzy tygodnie temu w jednej z klas trzecich pad?a propozycja zrobienia wyborów prezydenckich, nie sposób by?o tej oddolnej inicjatywy zmarnowa?, aby da? szans? po??czenia wiedzy podr?cznikowej z praktyczn? stron? jej zastosowania. Trzecioklasi?ci utworzyli Komitety Wyborcze, wylosowali kandydatów (z oficjalnej listy pretendentów), pojawi?y si? plakaty, ulotki, przygotowywali prezentacje multimedialne aby… pozosta?ym gimnazjalistom jak najlepiej zarekomendowa? swych kandydatów.

W dniu 16.06.2010r. korzystaj?c z odbywaj?cych si? w gimnazjum „Dni Otwartych” przeprowadzili?my prawybory, które odby?y si? ca?kowicie zgodnie z tymi zasadami, jakie obowi?zuj? doros?ych, a z czym zetkn? si? osobi?cie ju? w niedalekiej przysz?o?ci, po uzyskaniu pe?noletnio?ci. Wyniki g?osowania by?y nast?puj?ce: 25,7%g?osów otrzyma?o dwóch kandydatów: Andrzej Lepper i Grzegorz Napieralski. (Oni by przeszli do II tury). Jaros?aw Kaczy?ski uzyska? 20,9% g?osów a jego konkurent w prawdziwych wyborach Bronis?aw Komorowski – 4,7%. Andrzej Olechowski – 7,6%, Janusz Korwin-Mikke 2,8%, Waldemar Pawlak 1,9%, a Konrad Morawiecki 0,9%. Marek Jurek i Bogus?aw Zi?tek nie otrzymali ani jednego g?osu. Poniewa? przygotowaniom prawyborów towarzyszy?o zapytanie, jak zag?osuj? nasi rodzice?, dlatego warto b?dzie w poniedzia?ek obydwa wyniki porówna?. Mnie pozostaje tylko pogratulowa? m?odzie?y, ?e do przysz?ego „obowi?zku” podeszli sumiennie i z olbrzymim zaanga?owaniem. (JN)

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 11

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Leona Ludomira
Jutro: Roberta Eleonory

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content