Podziękowanie za pomoc PDF Drukuj Email

ksio   Tydzień temu nasza miejscowość była miejscem i świadkiem jednego z ważniejszych na przestrzeni ostatnich lat wydarzeń – uroczystości ku czci 90. rocznicy śmierci Przemysława Barthel de Weydenthal. Uroczystości na pewno ważnej, skoro Honorowym Patronatem objął ją pan Rafał Bruski – Wojewoda Kujawsko-Pomorski, a do Bądkowa przybyło wielu znamienitych gości z panem Krzysztofem Ardanowskim – przedstawicielem Kancelarii Prezydenta RP na czele. Uroczystość byłaby na pewno dużo, dożo bardziej skromna, gdyby nie wielkie serce i chęć rzeczywistej pomocy wielu osób, do których w swoim własnym oraz współorganizatorów imieniu się zwracałem. Nazwiska wszystkich tych osób zostały wymienione w wydanej na tę okoliczność książce, a ponadto podziękowania tak od serca, złożyłem podczas okolicznościowej inscenizacji.

   Dziś chciałbym również drogą elektroniczną skierować słowa podziękowania pod adresem wszystkich osób i instytucji, dzięki ofiarności których został ufundowany obelisk a publikacja mogła się ukazać w dużym nakładzie i być nieodpłatnie przekazaną mieszkańcom gminy Bądkowo, oraz podziękować wszystkim pomagającym przygotować uroczystości - by przywrócić pamięć o zapomnianym bohaterze i wzbudzić dumę narodową z dokonań wybitnej indywidualności.

 

Łącznie na wykonanie tablicy pamiątkowej oraz druk 700 egzemplarzy książki biograficznej udało mi się zebrać 5350 zł.

 • 2000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (środki pozyskałem po napisaniu projektu w otwartym konkursie ofert nr 1/2009 w zakresie upowszechniania o rozwoju kultury, sztuki, ochrony tradycji i dziedzictwa narodowego) - „Przywrócić pamięć, wzbudzić dumę.”
 • 600 zł (jako obowiązkowe 30% środków własnych do tego projektu , przeznaczyło Publiczne Gimnazjum ze środków własnych wypracowanych przez Spółdzielnię Uczniowską. Dziękuję za te pomoc dyrektorowi gimnazjum – Ryszardowi Stępkowskiemu i Andrzejowi Kuczyńskiemu – opiekunowi SU
 • Na konto "Obelisk” Gminnego Ośrodka Kultury wpłynęło łącznie 2750 zł. (Ponieważ część darczyńców prosiła aby nie ujawniać wysokości wpłacanych kwot, podaję łączną kwotę wpłat, a szczegółowe rozliczenie, po otrzymaniu faktur z drukarni, będzie dostępne w dyrekcji GOK-u oraz w Urzędzie Gminy).

 Dziękuję serdecznie za wpłaty następującym instytucjom:

 

 • Zarządowi Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim, wraz z oddziałem w Bądkowie,

 • Zarządowi Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Bądkowie,

 

Oraz ofiarodawcom indywidualnym:

 

 • - Państwu Barbarze i Marianowi Chojnickim z Bądkowa,

 • - Państwu Jadwidze i Wojciechowi Drążkom z Ciechocinka,

 • - Państwu Krystynie i Dariuszowi Danielakom z Bądkowa,

 • - Państwu Urszuli i Zbigniewowi Dębowskim z Bądkowa,

 • - Państwu Aleksandrze i Przemysławowi Hofmanom z Bądkowa,

 • - Pani Angelice Perkowskiej - Czarneckiej z Włocławka,

 • - Pani Barbarze Perkowskiej z Bądkowa,

 • - Pani Zdzisławie Rutkowskiej z Bądkowa,

 • - Państwu Małgorzacie i Pawłowi Włodarskim z Bądkówka.


Wykonanie tablicy pamiątkowej – to wydatek 1100 zł, druk 700 egzemplarzy książki - to wydatek 4250 zł


Bardzo dziękuję za pomoc rzeczową na rzecz przygotowania tej uroczystości, a mianowicie:

 • Wójtowi Gminy Bądkowo - Januszowi Zarembie za pomoc w przygotowaniu spraw formalnych oraz infrastruktury wokół obelisku.

 • Panu Ryszardowi Roszakowi -Prezesowi Spółdzielni Kółek Rolniczych w Bądkowie oraz pracownikom SKR - za nieodpłatne wykonanie masztu flagowego,

 • Pani Grażynie Ulaszewskiej Prezesowi Zarządowi Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Bądkowie – za nieodpłatne przywiezienie kamienia oraz pomoc w jego ustawieniu.

 • Państwu Wiolecie i Cezaremu Niemczykom z Bądkowa – za nieodpłatne przekazanie iglaków oraz ich posadzenie przy obelisku,

 • Panu Janowi Pawlakowi z Kryńska – za nieodpłatny załadunek kamienia pod obelis,

 • Panu Mirosławowi Zboińskiemu z Wysocina za nieodpłatne przekazanie kamienia.

Za przekazanie dobrowolnych wpłat pieniężnych na zakup produktów żywnościowych na poczęstunek dla zaproszonych gości dziękuję:

 • Całej Radzie Gminy Bądkowo: Przewodniczącemu - Dariuszowi Skierkowskiemu, oraz Państwu Radnym: Pawłowi Cieślakowi, Markowi Jankowskiemu, Danucie Jaskólskiej, Romanowi Kaszubskiemu, Piotrowi Kobusińskiemu, Jerzemu Kramarskiemu, Halinie Kurdupskiej. Barbarze Kurzyp, Janowi Nawrockiemu, Andrzejowi Nowakowi, Mirosławie Pawlak, Ryszardowi Wasielewskiemu, Marcinowi Wesołowskiemu i Andrzejowi Wódkowskiemu

 • Panom Stanisławowi i Grzegorzowi Skowrońskim za produkty żywnościowe,

 • Pani Annie Czajkowskiej – Przewodniczącej Gminnej Rady Kobiet w Bądkowie oraz członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich z: Bądkowa, Biel, Jaranowa, Kaniewa, Kujawki, Łowiczka, Łowiczka Kolonii, Łówkowic, Słupów Dużych, Słupów Małych, Toporzyszczewa i Wysocina za nieodpłatne przygotowanie poczęstunku, ciasta i „stół kujawski” oraz wzięcie na siebie obsługi kulinarnej dla 140 gości.

 • Pani Elżbiecie Madajczyk – dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie oraz pracownikom GOK-u za pomoc w realizacji projektu edukacyjnego „ I wrócił garścią prochu w prostej żołnierskiej trumnie” - a Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności za sfinansowanie ze środków programu „Równać Szanse 2008” wszystkich działań młodzieży.

 • Panu Januszowi Graczykowi – za przygotowanie nagłośnienia i opracowanie filmu z przebiegu uroczystości,

Za przygotowanie słodkiego poczęstunku dla ok. 50 dzieci i młodzieży przygotowującej okolicznościową (artystyczną) część uroczystości składam podziękowania:

 • Panu Januszowi Zarembie Wójtowi Gminy Bądkowo – (słodycze)

 • Panu Januszowi Wesołowskiemu - Prezesowi Spółdzielczej Agrofirmy „Plebanka” w Wagańcu – za jabłuszka

 • Zakładowi Produkcji Cukierniczej Wiesław Sipa i wspólnicy z Brześcia Kujawskiego za mnóstwo ciasteczek (a panu Andrzejowi Drążkowi za ich przywiezienie),

 • Państwu Małgorzacie i Pawłowi Włodarskim - za napoje

Szczególne słowa podziękowania i wyrazy wielkiej wdzięczności kieruję na ręce Pułkownika Aureliusza Chyleńskiego - Komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu oraz mjr Ireneusza Bandury i dr Mirosława Giętkowskiego, jak również wszystkich żołnierzy z kompanii honorowej, warty honorowej, pocztu sztandarowego, grupy kwiatowej i zespołu artystycznego za nadanie uroczystości charakteru wielkiej uroczystości patriotycznej.

 

Wszystkim Państwu za okazaną życzliwość i pomoc pięknie dziękuję.(równocześnie serdecznie przepraszam za nieścisłości zamieszczone w publikacji książkowej – a mianowicie zamianę imienia Wojciech Drążek na Andrzej, pominięcie imienia pani Wiolety Niemczyk oraz umieszczenie nazwiska Dębowskiem zamiast Dębowskim). To nie tylko chochlik drukarski, ale ogrom spraw do załatwienia w zbyt krótkim czasie). Józef Nowakowski


Szanowni Państwo,

Okazało się, że nakład 700 egzemplarzy był zbyt mały, aby zaspokoić zainteresowanie mieszkańców naszej gminy. Dlatego podejmowane są starania, aby dodrukować 300 kolejnych. Osoby chcące pomóc w zrealizowaniu dodruku, mogą do końca kwietnia dokonać wpłat na konto GOK-u – z dopiskiem „Dodruk książki” na konto:

Gminny Ośrodek Kultury w Bądkowie. KBS Aleksandrów Kujawski O/Bądkowo, ul. Włocławska, 87-704 Bądkowo

nr konta: 73 9537 0000 0020 0370 2000 0002.

 

Imieniny

Pamiętaj o złożeniu życzeń!!! Dziś: Filipa Pauliny
Jutro: Augustyna Juliana

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content