Za rękę z Einsteinem”- No to ruszamy!!! PDF Drukuj Email

zarezelogoJak już wspominaliśmy, nasze gimnazjum przystąpiło do projektu „Za rękę z Einsteinem”, który jest finansowany przez  Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem ogólnym projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów gimnazjów wiejskich w zakresie kompetencji kluczowych w przedmiotach: matematyka, fizyka, chemia i język obcy oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Polska, jako członek Unii Europejskiej staje również przed coraz to nowymi wyzwaniami, dlatego też każdy obywatel będzie potrzebował szerokiego wachlarza kompetencji kluczowych rozumianych jako połączenie wiedzy i umiejętności, których już wkrótce młody człowiek będzie najbardziej potrzebował w swojej ścieżce kariery zawodowej.

Zgodnie z ZALECENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się  przez całe życie, kompetencje kluczowe to te, których wszyscy potrzebują do samorealizacji.

Celami szczegółowymi projektu są:

• Zmiana zainteresowania matematyką, fizyką i chemią oraz nauką języków obcych wśród uczniów gimnazjów objętych projektem;

• Zmiana aktywności i motywacji uczniów na lekcjach przedmiotów ścisłych

i języków obcych;

•Doskonalenie u nauczycieli uczących języków  obcych, fizyki, matematyki i chemii, umiejętności w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych objętych projektem;

• Podniesienie jakości nauczania w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, objętych projektem;

• Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych języków obcych.

Projekt skierowany jest również do nauczycieli szkół co stanowi integralną całość, gwarantującą powodzenie realizacji założeń projektu. Jest ponadregionalną, rozszerzoną kontynuacją prowadzonego w latach 2007-2008 przez Politechnikę Gdańską projektu „Za rękę z Einsteinem ”, który był realizowany w gimnazjach wiejskich województwa pomorskiego.

Obecnie projekt realizowany jest w trzech województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. Zaangażowane są trzy uczelnie wyższe: Politechnika Gdańska jako lider projektu oraz partnerzy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Ponadto jako partner projektu bierze udział firma Betacom S.A. z Warszawy. Uczniowie gimnazjów wiejskich mają zazwyczaj utrudniony dostęp do nowoczesnych metod edukacyjnych wykorzystywanych w procesie kształcenia. Projekt „Za rękę z Einsteinem– edycja II ” proponuje interesujące zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z wyżej wymienionych przedmiotów. Zajęcia te pozwolą przekazać, korzystając z nowoczesnych metod edukacyjnych, różnorodne treści programowe w celu podniesienia kompetencji kluczowych w zakresie projektu, wzbogacenia wiedzy ucznia, zainteresowania go samodzielnym zdobywaniem wiedzy, jak również w szczególnych przypadkach wyrównania różnic edukacyjnych powodowanych warunkami środowiskowymi czy rodzinnymi. Istotną nowością projektu będzie wykorzystanie internetowej platformy „e-learningowej”, do której dostęp będą miały wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie. Połączenie tradycyjnych metod nauki z nowoczesnym kształceniem na odległość jest wyjątkowo efektywnym i atrakcyjnym sposobem przekazywania wiedzy. Platforma internetowa udostępni uczniom i nauczycielom „e-lekcje” – interaktywne lekcje internetowe, które będą wykorzystywane przez nich w czasie trwania projektu. Ponadto, w celu dalszego motywowania uczniów do uczestniczenia w projekcie, organizowane będą konkursy przedmiotowe oraz wycieczki edukacyjne. Ważnym elementem projektu będzie również udział naszych uczniów w czasie wakacji w zajęciach organizowanych corocznie przez Politechnikę Gdańską oraz w różnych festiwalach nauki.

Nasze gimnazjum w ramach projektu otrzymało zestaw multimedialny do prowadzenia zajęć. Ponadto będą organizowane przez trzy wymienione wyżej uczelnie seminaria i warsztaty dla nauczycieli umożliwiające wzbogacenie ich warsztatu pracy.

Czas realizacji projektu obejmuje lata od roku szkolnego 2008/2009 – do roku 2011/2012r.

Projekt „Za rękę z Einsteinem  – edycja II„ obejmuje:

• zajęcia pozalekcyjne;

• zajęcia pozaszkolne;

• wakacje, ferie w Politechnice Gdańskiej;

• warsztaty i seminaria dla nauczycieli;

• konkursy przedmiotowe;

• wycieczki edukacyjne.

Do projektu przystąpiło 47 uczniów z klas I i II oraz 4 nauczycieli: p. Wioleta Niemczyk, p. Maria Głowacka, p. Beata Wesołowska, p. Paweł Popławski. Szkolnym koordynatorem projektu jest p. Andrzej Kuczyński, który wraz z dyrektorem p. Ryszardem Stępkowskim są odpowiedzialni za realizację projektu w naszym gimnazjum. (A.Kuczyński)

 

Imieniny

Pamiętaj o złożeniu życzeń!!! Dziś: Filipa Pauliny
Jutro: Augustyna Juliana

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content